FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Porozumienie ZPP

Działania

Porozumienia

Zielone Płuca Polski

wspiera

  

 

Rada Programowa

Obrady Rady Programowej 30.11.2005

Obrady Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski w dniu 30.11.2005 roku odbyły się wg programu:
1. Informacja dotycząca bieżących prac Porozumienia Zielone Płuca Polski w okresie: lipiec -
październik 2005 r., ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia Fundacji Zielone Płuca Polski.
2.Zatwierdzenie harmonogramu sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski.
3.Informacja dotyczšca współpracy między WFOŚiGW oraz BOŚ, a Fundacją Zielone Płuca Polski.
4.Sprawy programowe: Narodowy Plan Rozwoju oraz Regionalne Programy Operacyjne, a Porozumienie Zielone Płuca Polski na lata 2007-2013.
5.Określenie głównych programów działania Fundacji Zielone Płuca Polski w kontekście programów operacyjnych realizowanych z udziałem Urzędów Marszałkowskich - sygnatariuszy Porozumienia Zielone Płuca Polski.
6.Prezentacja założeń planu budżetowego Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski w roku 2006.
7.Informacja z prac Rady Naukowej Porozumienia Zielone Płuca Polski.
8.Poszerzenie obszaru Zielonych Płuc Polski.
9.Dyskusja, wolne wnioski.

W trakcie obrad uczestnicy zostali poinformowani o:
Powołaniu Fundacji Zielone Płuca Polski:
- podpisanie aktu notarialnego odbyło się 28. 10. 2005 r, wpisu do KRS dokonano 18.11.2005r., ukonstytuowanie się Rady Fundacji oraz powołanie Zarzšdu Fundacji odbyło się 07.10.2005 r., podjęto przez Radę Fundacji uchwały warunkujące pracę Fundacji, podjęto również starania zmierzające do prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej oraz uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
- Zatwierdzono harmonogram sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski, na mocy którego Przewodniczącym Rady w roku 2006 będzie Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zaś Wiceprzewodniczącym - Marszałek Województwa Podlaskiego.
Przedstawiciele Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z obszaru ZPP poinformowali, że zadania Zielonych Płuc Polski zapisane sš w priorytetach WFOŚiGW.
W wyniku dyskusji dotyczącej miejsca Zielonych Płuc Polski w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013 powołano zespół roboczy złożony z przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich województw: podlaskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, do opracowania miejsca i roli Zielonych Płuc Polski w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013. Ponadto uznano za celowe wystąpienie z pismem do Minister Grażyny Gęsickiej poprzedzającym zamiary Porozumienia ZPP i zapowiadajšcym jego działania w przedmiotowej kwestii. Zdaniem uczestników spotkania Rada Programowa Porozumienia Zielone Płuca Polski powinna zaoferować swój udział w pracach nad NPR jako ważny partner.
W trakcie dyskusji wskazano i omówiono potencjalne obszary zainteresowania, które stanowić mogą źródła finansowania poszczególnych elementów programu Zielonych Płuc Polski.
Uwzględniono następujące obszary współpracy między wojewódzkiej:
1.gospodarkę przestrzenną,
2.produkt turystyczny,
3.gospodarkę rolno-środowiskową
4.edukację.

W ramach prezentacji założeń planu budżetowego Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski w roku 2006 omówiono projekty przygotowane przez Fundację do realizacji i ich zasadnicze cele.
Przedyskutowano również możliwości funkcjonowania Rady Naukowej Porozumienia Zielone Płuca Polski oraz przyjęto do wiadomości kierunki prac Rady w roku 2006:
1)Określenie zadań i kierunków badań naukowych na obszarze Zielonych Płuc Polski,
2)Uporządkowanie kierunków badawczych na obszarze Zielonych Płuc Polski, z podjęciem prac w ujęciach zlewniowych - zlewnia rzeki Narew może stanowić poligon doświadczalny,
3)Określenie granic Zielonych Płuc Polski (ustosunkowanie się do wniosku województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego).
Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW