FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Porozumienie ZPP

Obrady Rady Programowej 14.12.2007

Obrady plenarne Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski w dniu 14 grudnia 2007 roku odbyły się w Warszawie, w siedzibie BOŚ S.A.
Obradom przewodniczył Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Sosnowski. Upoważnionych do głosowania było 8 osób.
Program obrad:
1. Zatwierdzenie protokołu z IX posiedzenia Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski,
2. Strategia działań Porozumienia Zielone Płuca Polski w sferze edukacyjno-wydawniczej,
3. Udział Porozumienia Zielone Płuca Polski w pracach na rzecz Zielonych Płuc Europy,
4. Projekt planu pracy Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski w 2008 roku,
5. Informacje o bieżących pracach Fundacji Zielone Płuca Polski.
Ad. pkt.1. Protokół z obrad Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski zorganizowanej 11 października 2007 r. w Toruniu zatwierdzono jednogłośnie.
Ad. Pkt.2. Strategię działań Porozumienia Zielone Płuca Polski w sferze edukacyjno-wydawniczej - zaprezentował Krzysztof Wolfram – Prezes Zarządu Fundacji Zielone Płuca Polski. Przedstawił założenia do programu wydawniczego - stanowiącego zasadniczą część Strategii działań… Poinformował jednocześnie, że prace nad Strategią… w ujęciu całościowym jeszcze trwają, zostanie ona zaprezentowana w trakcie najbliższych obrad.
Drugą część programu wydawniczego zaprezentowała Teresa Orłowska – Członek Zarządu Fundacji, omawiając poszczególne zadania.
W trakcie dyskusji zgłaszano następujące uwagi:
- Stanisław Sitnicki – Prezes Zarządu Fundacji Ekofundusz – był zadania, że zaprezentowane wydawnictwa nie mogą być same w sobie zadaniem, lecz powinny stanowić element szerszych programów edukacyjnych,
- Andrzej Rolecki – przedstawicieli NFOŚiGW - poinformował, że w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PROŚ) 2007-2013, Priorytet 5, (zwany 5 Osią), „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych”, mogą być finansowanie zadania edukacyjne, w tym wydawnictwa. W tym celu należy zaprezentowane zadania edukacyjne połączyć i zbudować jeden projekt. W projekcie, należy określić między innymi: cele edukacyjne projektu oraz jego odbiorców. Nadmienił, że NFOŚiGW wspiera tego typu działania.
- Zbigniew Sosnowski – Członek Zarządu Woj. Kujawsko-Pomorskiego - wskazywał, że istnieje zapotrzebowanie na programy edukacyjne do szkół (łącznię z wydawnictwami);
- Prezes S. Sitnicki – zwrócił uwagę, że programy edukacyjne muszą zawierać cele mierzalne oraz elementy edukacyjne,
- Katarzyna Zajkowska – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska potwierdziła zapotrzebowanie na materiały edukacyjne do szkół dla klas 5-6 na lekcje przyrody;
- Anna Żyła - Główny Ekolog BOŚ S.A. – zwróciła uwagę, że są różni odbiorcy zaprezentowanych zadań, czy w związku z tym można zbudować jeden program;
- Beata Kowalska – przedstawiciel WFOŚiGW w Olsztynie – poinformowała, że reprezentowany przez nią Wojewódzki Fundusz, mimo że jest jednym z najmniejszych w Polsce, przeznacza rocznie około 1 miliona rocznie na edukację; edukacja w województwie warmińsko-mazurskim jest na wysokim poziomie, należy brać to pod uwagę, aby nie powielać wykonanych już zadań;
- Edward Reszkowski – Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – wnioskował o przypisanie programu wydawniczego obszarowi funkcjonalnemu Zielone Płuca Polski, bowiem istnieje potrzeba realizacji funkcji obszaru ZPP; stwierdził jednocześnie, że ostatnio jest tendencja odchodzenia od tak szerokiego ujęcia zadań.
W wyniku dyskusji Rada Programowa podjęła uchwałę nr 1.
Ad. Pkt. 3. Udział Porozumienia Zielone Płuca Polski w pracach na rzecz Zielonych Płuc Europy.
K. Wolfram przedstawił krótką historię prac realizowanych od 1992 roku w zakresie Zielonych Płuc Europy, rolę i udział Ministerstwa Środowiska Polski oraz państw ościennych. Omówił zadania realizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w 2007 roku, między innymi wydawnictwo Zielone Płuca Europy- Założenia koncepcji. Ponadto poinformował, że Fundacja zamierza przedstawić Ministrowi Środowiska stan dotychczasowych prac w tym zakresie.
K. Wolfram, stwierdził, że program Zielone Płuca Europy jest programem o tak dużym zasięgu terytorialnym i merytorycznym, że widzi potrzebę udziału przedstawicieli sygnatariuszy Porozumienia Zielone Płuca Polski w pracach nad nim. W związku z powyższym wnioskował o powołanie zespołu roboczego, złożonego z przedstawicieli tych sygnatariuszy, którzy są programem zainteresowani. Zespół roboczy przygotuje opinię, wizję oraz stosunek Rady Programowej do tego zagadnienia.
W odpowiedzi Przewodniczący Z. Sosnowski zaproponował aby:
- każdy sygnatariusz Porozumienia ZPP – oddelegował swojego przedstawiciela do zespołu roboczego d/s Zielone Płuca Europy,
- sygnatariusze przekazali swoje decyzje odnośnie w/w przedstawiciela na następnym posiedzeniu Rady Programowej Porozumienia ZPP,
- sugerował z rozpoczęciem prac zaczekać na stanowisko Ministra Środowiska.
Prezes S. Sitnicki stwierdził, że:
- Radę Programową Porozumienia ZPP nie dotyczą działania ministrów,
- zwrócił się z prośbą o przygotowanie na kolejne obrady Rady Programowej konkretnego materiału określającego:
a) program i kierunki kontynuacji projektu Zielone Płuca Europy,
b) wskazania jak kontynuować to zadanie,
c) podstawowe cele, itp.
Ponadto S. Sitnicki stwierdził, że na terenie Zielonych Płuc Polski są inne zadania nabrzmiałe (np. Rospuda, Puszcza Białowieska), odnośnie których Rada Programowa powinna zająć stanowisko i określić kierunki działania w tych kwestiach.
Nadmienił, również że Wigierski Park Narodowy inwestuje w Centrum Edukacji, należy więc rozważyć działania wspólne i pomoc w realizacji tego zadania; wnioskował o zobowiązanie sygnatariuszy do oddelegowania przedstawicieli do prac w w/w zespole.
Na pytanie przedstawiciela WFOŚiGW w Olsztynie – Beaty Kowalskiej - o zakres prac zespołu roboczego ds. Zielone Płuca Europy - K. Wolfram poinformował, że jego zadaniem będzie między innymi:
- wskazanie celów i potrzeb w przedmiotowym zakresie,
- określenie kierunków działań, sposobów i form ich realizacji,
- rozłożenie myślenia w tym zakresie na większą liczbę osób,
- opracowanie podstaw dobrego wniosku o finansowanie przedmiotowego zagadnienia, uwzględniając stanowisko Ministra Środowiska.
Wniosek o powołanie zespołu roboczego ds. Zielonych Płuc Europy na wyżej określonych warunkach przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. Pkt. 4. Projekt planu pracy Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski w 2008 roku.
Projekt planu pracy w 2008 roku przedstawił Przewodniczący Z. Sosnowski, informując jednocześnie, że zostaną poczynione uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku, dotyczące przewodniczenia Radzie Programowej Porozumienia ZPP w roku 2008.
Prezes K. Wolfram poinformował, że ze względu na brak informacji - o które zwracała się Fundacja – od około 40 % podmiotów, odnośnie programów rolno-środowiskowych - temat jest w trakcie opracowania i zostanie zaprezentowany podczas następnego spotkania Rady Programowej.
Plan pracy Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski w 2008 roku został przyjęty jednogłośnie.
Ad.pkt.5. Informacje o bieżących pracach Fundacji Zielone Płuca Polski.
K. Wolfram poruszył problem nieuczestniczenia województwa mazowieckiego w Porozumieniu Zielone Płuca Polski, co stwarza kolejne trudności, między innymi:
- są podmioty zlokalizowane na terenie woj., mazowieckiego, które posiadają Znak Promocyjny Zielone Płuca Polski, co jest niezgodne z Regulaminem przyznawania Znaku,
- prowadzone były i nadal są przez Fundację realizowane zadania na terenie województwa mazowieckiego,
- przygotowywane są do realizacji kolejne projekty, które swoimi działaniami obejmują północno-wschodnią część województwa mazowieckiego.
T. Orłowska zapoznała uczestników spotkania z projektami aktualnie realizowanymi przez Fundację Zielone Płuca Polski oraz planowanymi do realizacji w roku 2008 i latach następnych. Informację przyjęto do akceptującej wiadomości.

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW