FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Aktualności

Archiwum


 

FUNDACJA ZIELONE PŁUCA POLSKI, BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ORAZ FUNDACJA BOŚ
ZAPRASZAJĄ NA SESJĘ 
ZIELONA POMOC BOŚ S.A. DLA INWESTORÓW BRANŻY TURYSTYCZNEJ
10 LISTOPADA 2010
WARSZAWA

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SESJI

 

 


Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej    

                              

W dniach 25-27 lutego odbędzie się w ZBS PAN międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej".

Konferencja ma na celu podsumowanie realizacji projektu LIFE Przyroda "Kraina żubra - Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej" oraz określenie dalszych działań ochronnych i założeń do strategii zarządzania populacji żubrów w Puszczy Białowieskiej. Podczas konferencji planowany jest przegląd wyników badań naukowych prowadzonych nad żubrami w Puszczy Białowieskiej, który ma umożliwić wypracowanie naukowych podstaw ochrony i zarządzania dziko żyjącymi populacjami tego gatunku.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Pliki do pobrania:

Zaproszenie 

Program


                         Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej

                                         www.kampania-ograniczanieszkod.pl

  

  

W dniach 18-19 luty 2010 r. Fundacja organizuje bezpłatne szkolenie adresowane do mieszkańców Gmin: Nowy Dwór, Dąbrowa Białostocka, Sidra oraz Kuźnica Białostocka. Szkolenie odbędzie się w Gospodarstwie Agroturystycznym ,,Dworek Pod Lipami" w Kruszynianach.

Program szkoleniaPrzedstawiamy Państwu najnowszą publikację wydaną w ramach Projektu Kampania na rzecz ograniczania szkód przez zwierzęta prawnie chronione (wilk, żubr, bóbr) z obszaru Zielonych Płuc Polski. Jest nim PORADNIK WILK. ŻUBR. BÓBR. KAMPANIA NA RZECZ OGRANICZANIA SZKÓD, który przygotowany został w celu zmiany niekorzystnego  postrzegania tych trzech gatunków przez społeczność obszaru Zielone Płuca Polski.

 

Pobierz

 

 

 


W dniach 3-4 grudzień 2009r. odbyło się kolejne szkolenie w ramach Projektu Kampania na rzecz ograniczania szkód wyrządzanych przez zwierzęta prawnie chronione (wilk, bóbr, żubr) z obszaru Zielonych Płuc Polski. W szkoleniu uczestniczyła  lokalna społeczność z terenu gminy Wasilków, Juchnowiec, Turośń Kościelna, Czarna Białostocka. 

Galeria

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 25 i 27 listopada 2009r. w Białymstoku, Wasilkowie i Czarnej Białostockiej odbyły się spotkania z uczniami szkół podstawowych w ramach Projektu:
Kampania na rzecz ograniczania szkód wyrządzanych przez zwierzęta prawnie chronione
(wilk, żubr, bóbr)
na obszarze Zielonych Płuc Polski. 
W trakcie spotkania przedstawiciele Fundacji opowiadali uczniom o biologii żubra, bobra i wilka oraz o metodach ograniczania szkód, wyrządzanych przez te zwierzęta.
Czytaj wi?cejW dniach 24-27 listopada 2009r. w Poznaniu – mieście zwanym europejskim centrum informacji związanej z ekologią odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO.

W tych dniach swoją ofertę na targach w Poznaniu zaprezentowało 900 firm i instytucji z 23 krajów. W tym stoisko Fundacji Zielone Płuca Polski, które cieszyło się dużym zainteresowaniem, (co widać na zdjęciach poniżej).

Bogata międzynarodowa oferta wystawców przyciągnęła blisko 21.000 zwiedzaj?cych z ca?ego ?wiata co jest dowodem tego, i? Mi?dzynarodowe Targi Ochrony ?rodowiska s? liderem w?ród targów po?wi?conych tej tematyce.

Dzi?ki temu koncentruj? uwag? mediów i prasy, przez co kreuj? wizerunek instytucji i umo?liwiaj? doskona?? promocj? a w wypadku Fundacji Zielone P?uca Polski równie? propagowanie Znaku Promocyjnego ZPP oraz jego Beneficjentów.


KONFERENCJA POPULARNO-NAUKOWA  

„XX lecie Wigierskiego Parku Narodowego.

Ochrona przyrody na terenach wdra?ania lokalnych strategii rozwoju”

 odby?a si? w dniach 16 - 17 listopada 2009 roku.
W konferencji wzi?li udzia? dotychczasowi dyrektorzy WPN, przedstawiciele w?adz pa?stwowych, wojewódzkich, lokalnych, wspó?pracuj?cych z parkiem instytucji i organizacji, s?u?by mundurowe, cz?onkowie Rady Naukowej WPN, przedstawiciele parków narodowych i krajobrazowych, osoby prywatne.
Fundacja Zielone P?uca Polski jako wieloletni przyjaciel
Wigiersiego Parku Narodowego tak?e uczestniczy?a
w tak wa?nym Jubileuszu.
.
 
.
Zdj?cia: Wigierski Park Narodowy 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych sylwetk? ?ubra
oraz przyrod? Zielonych P?uc Polski
do obej?enia wystawy fotografii
'
Jana Walencika
Andrzeja Stachurskiego
Wiktora Wo?kowa
'
Wystaw? zdj?? mo?na obej?e? w siedzibie
'
Zespo?u Parków Krajobrazowych Pojezierza I?awskiego i Wzgórz Dylewskich
JERZWA?D 62
'
od 16 listopada 2009
'
'
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
'
 Ogranizacj? wystawy dofinansowano:
'

Fundacja Zielone P?uca Polski serdecznie zaprasza
mieszka?ców Gmin:
Czarna Bia?ostocka, Wasilków, Juchnowiec Ko?cielny, Turo?? Ko?cielna 
na szkolenie
WILK. ?UBR. BÓBR.
Kampania na rzecz ograniczania szkód
 

W dniu 19 listopada 2009 
Fundacja Zielone P?uca Polski
uczestniczy?a
w
KONFERENCJI ,,FORUM ZRÓWNOWA?ONEGO ROZWOJU
- ASPEKTY ROZWOJU SPO?ECZNO?CI LOKALNYCH''
'

 
KONFERENCJA
   
  
W dniu 4 listopada 2009 w siedzibie Centrali BO? S.A. w Warszawie  
odby?a si? Konferencja ,,Idea Zielonych P?uc Polski - do?wiadczenia i przysz?o??'' po??czona z wr?czeniem Nagrody Zielonego Li?cia im. prof. Stefana Koz?owskiego za rok 2008.
'
'
'
'
Program Konferencji
'
Laureaci Nagrody Zielonego Li?cia im. prof.Stefana Koz?owskiego 2008:
- GRZEGORZ I TOMASZ K?OSOWSCY
- BOGUS?AW KOWALEWSKI
- MIROS?AW S?APIK
- MARIAN TOMO?
'
'
Statu?tk? Znaku Promocyjnego Zielone P?uca Polski
otrzyma? wieloletni Beneficjent
 '
 
Okr?gowa Spó?dzielnia Mleczarska w Kosowie Lackim
'
KONFERENCJ?

W dniach 5-6 listopad 2009 odby?o si? I szkolenie
WILK. ?UBR. BÓBR.
Kampania na rzecz ograniczania szkód
wi?cej....
   

 
W zwi?zku z realizacj? projektu
,,Kampania na rzecz ograniczania szkód wyrz?dzanych przez zwierz?ta prawnie chronione (wilk, ?ubr, bóbr) na obszarze Zielonych P?uc Polski”
finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i ?rodowisko
Fundacja Zielone P?uca Polski
  og?asza
  nabór szkó? zainteresowanych udzia?em w Projekcie
    W ramach Projektu przeprowadzone zostan? lekcje dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjalnych z zakresu biologii, szkód wyrz?dzanych przez wilka, bobra i ?ubra oraz metod ich ograniczania.  Szkolenia trwa? b?d? od listopada 2009 do stycznia 2011.

 

Nast?pnie dla placówek, które zadeklaruj? ch?? uczestnictwa w projekcie og?oszony zostanie konkurs weryfikuj?cy wiedz? zdobyt? w trakcie szkole? (w I kwartale 2011 roku).

Zainteresowane szko?y prosimy o przes?anie wype?nionej karty zg?oszeniowej  pobierz 

  

UWAGA! Decyduje kolejno?? zg?osze?

    

W razie pyta? prosimy o kontakt z Pani? Anet? Kosteck?
tel.: 085 74 12 105, e-mail: akostecka@fzpp.pl 

  


 

Fundacja Zielone P?uca Polski serdecznie zaprasza do odwiedzenia strony Poskiego Stowarzyszenia Ochrony Je?y NASZE JE?E

      Kilka s?ów o stowarzyszeniu...


Fundacja Zielone P?uca Polski serdecznie zaprasza na organizowan? przez Stowarzyszenie Uroczysko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi?dzynarodow? Konferencj? ,,Ochrona ?rodowiska - perspektywy i strategie rozwoju gospodarczego na przyk?adzie Puszczy Knyszy?skiej oraz obszarów chronionych Litwy''.

Zaproszenie

Program Konferencji

Karta zg?oszenia

 


Fundacja Zielone Płuca Polski na potrzeby projektu ,,Kampania na rzecz ograniczania szkód wyrządzanych przez zwierzeta prawnie chronione (wilk, żubr, bóbr) na obszarze Zielonych Płuc Polski" zakupi fotografie przedstawiające wilka, bobra i żubra, szkody wyrządzone przez te zwierzęta oraz medoty zapobiegania tym szkodom.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Anetą Kostecką, tel. 0 85 74 12 105, e-mail: akostecka@fzpp.pl do15.10.2009 r.

 


Z związku z realizacją projektu ,,Kampania na rzecz ograniczania szkód wyrzadzanych przez zwierzeta prawnie chronione (wilk, żubr, bóbr) na obszarze Zielonych Płuc Poslki" Fundacja Zielone  Płuca Polski ogłasza konkurs na wyłonienie wykonawcy, który wykonana korektę językową i redakcie wydawniczą publikacji wydanej w ramach projektu.

pobierz więcej


 

 


Z związku z realizacją projektu ,,Kampania na rzecz ograniczania szkód wyrzadzanych przez zwierzęta prawnie chronione (wilk, żubr, bóbr) na obszarze Zielonych Płuc Polski" Fundacja Zielone Płuca Polski ogłasza konkurs na wyłonienie wykonawcy na skład i łamanie tekstu publikacji wydanej w ramach projektu.

 

pobierz więcej

 

 

 

 


Fundacja Zielone Płuca Polski ogłasza nabór ekspertów do projektu ,,Kampania na rzecz ogranicznaia szkód wyrzadzanych przez zwierzęta prawnie chronione (wilk, żubr, bóbr) na obszarze Zielonych Płuc Polski"


Fundacja Zielone Płuca Polski ogłasza nabór na wykonawcę działania: aktualizacja strony www uruchomionej w ramach projektu ,,Kampania na rzecz ogranicznaia szkód wyrzadzanych przez zwierzęta prawnie chronione (wilk, żubr, bóbr) na obszarze Zielonych Płuc Polski".
Oferta powinna zawierać  proponowaną cenę oraz liczbę aktualizacji.  
Na zgłoszenia czekamy do 25 września 2009r.
Kontakt
Fundacja Zielone Płuca Polski
Dojlidy fabryczne 23
15-554 Białystok
tel/fax.: 085 74 12 105
 
 
Fundacja Zielone Płuca Polski ogłasza nabór na Członków Komisji Programowej działającej przy projekcie ,,Kampania na rzecz ograniczania szkód wyrzadzanych przez zwierzęta prawnie chronione (wilk, żubr, bóbr) na obszarze Zielonych Płuc Polski"


Fundacja Zielone Płuca Polski ogłasza nabór referentów z dziedziny: behawioru i szkód wyrzadzanych przez: żubry, wilki, bobry oraz procedury ubiegania sie o odszkodowania.
 
          

 


Fundacja Zielone Płuca Polski rozpoczęła realizację projektu
            ,,Kampania na rzecz ograniczania szkód wyrządzanych
            przez zwierzęta prawnie chronione (żubr, wilk, bóbr)
       na obszarze Zielonych Płuc Polski"
      w ramach działania 5.4 priorytetu V
       Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Projekt zakłada organizację szkoleń skierowanych do lokalnej społeczności Zielonych Płuc Polski, których celem jest wzrost akceptacji dla gatunków chronionych, wyrządzających szkody  - wilka, bobra i żubra.
Równocześnie przeprowadzone zostaną szkolenia dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.


 


 

W dniu 17 lipca 2009 w Augustowskim Hotelu ,,Warszawa'', odby?o si? XIII Posiedzenie Rady Programowej Porozumienia Zielone P?uca Polski. Nast?pi?o oficjalne przej?cie przewodnictwa nad Rad? Programow? Porozumienia Zielone P?uca Polski.

W imieniu Marsza?ka Województwa Podlaskiego wyst?pi? Wicemarsza?ek Ignacy Jasionowski, który oficjalnie przekaza? przewodnictwo Marsza?kowi Województwa Warmi?sko - Mazurskiego, którego reprezentowa? Pan Jaros?aw S?oma Cz?onek Zarz?du Województwa. 

Cz?onkowie Rady Programowej oraz zaproszeni go?cie mogli zapozna? si? z projektami, które s? realizowane przez Fundacj? Zielone P?uca Polski.

 

 


 

W dniu 30 czerwca 2009 w Warmi?sko - Mazurskim Urz?dzie Marsza?kowskim,

odby?o si? przekazanie przewodnictwa nad Rad? Programow? Porozumienia Zielone P?uca Polski. 

W roku 2009 dzia?aniami Rady Programowej Porozumienia ZPP opiekowa? si? b?dzie województwo warmi?sko - mazurskie.

Zarz?d Fundacji Zielone P?uca Polski serdecznie dzi?kuje dla województwa podlaskiego za sprawowanie pieczy nad Rad? Programow? Porozumienia ZPP w roku 2008.


W dniu 29 czerwca 2009 w Olsztynie pracownicy Fundacji Zielone P?uca Polski uczestniczyli w Konferencji pt.:,, Park Narodowy szans? dla Mazur'', która po?wi?cona by?a sprawie powo?ania Mazurskiego Parku Narodowego. Zagadnieniami poruszanymi by?y m.in. przeciwno?ci zwi?zane z powo?aniem MPN, w tym postawa lokalnej spo?eczno?ci wobec obj?cia obszaru tak? form? ochrony oraz analizowano wszelkie ,,za i przeciw'' oraz szanse i zagro?enia. 

 


                               ŚNIADANIE NA TRAWIE W TORUNIU

6 czerwca br. Fundacja Zielone P?uca Polski uczestniczy?a w ekologicznym pikniku ,,?niadanie na trawie" w Toruniu, który odbywa? si? w ramach ?wiatowego Dnia Ochrony ?rodowiska. Od godziny 9.00 rano, mo?na by?o przyj?? na Rynek Staromiejski, roz?o?y? kocyk i zje?? ?niadanie, pos?ucha? na ?ywo muzyki lub wzi?? udzia? w licznych atrakcjach oferowanych przez organizatorów. Stoisko Fundacji Zielone P?uca Polski zainicjowa?o szereg atrakcji dla dzieci zwi?zanych z konkursami ekologicznymi, pracownicy Fundacji s?u?yli informacj? na temat Zielonych P?uc Polski, w tym o walorach przyrodniczych i turystycznych. W ramach ,,dobrych praktyk'' s?u??cych promocji samorz?dów wspó?pracuj?cych z Fundacj? ZPP,  zainteresowani uczestnicy pikniku otrzymywali gad?ety oraz publikacje zarówno o Zielonych P?ucach Polski, ale tak?e o Beneficjentach Znaku Promocyjnego Zielone P?uca Polski

     
      


       

                                      W ramach projektu

    ,,Kraina ?ubra - Ochrona ?ubra w Puszczy Bia?owieskiej"

Fundacja Zielone P?uca Polski rozpocz??a realizacj? drugiego  

    Dzia?ania A3 - Wprowadzenie korytarzy ekologicznych do

                 planów zagospodarowania przestrzennego.

                                   


 

W dniach 27-28 maja 2009

w Brodnicy odby?a si? Konferencja ,,Zielone ponad granicami''.

Pod honorowym patronatem

Ministra ?rodowiska

Kujawsko - Pomorskiego Urz?du Marsza?kowskiego

Warmi?sko - Mazurskiego Urz?du Marsza?kowskiego.

W Pa?acu Wazówny spotka?y si?

samorz?dy pos?uguj?ce si? Znakiem Promocyjnym Zielone P?uca Polski:

Miasto Brodnica, Miasto I?awa, Miasto Ostróda, Gmina Supra?l, Miasto Trou?, Miasto W?brze?no

wraz ze swoimi partnerami zagranicznymi

oraz zaproszeni go?cie.

Konferencja ,,Zielone ponad granicami'' mia?a na celu wymian? do?wiadcze? oraz omówienie  zagadnie? zwi?zanych z:

 - turystyk? przyrodnicz?,

-gospodark? odpadami,

- zmianami klimatycznymi.

 

Wsparcia finansowego udzielili

Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej

oraz

Bank BO? S.A.

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA GALERII ZDJ??...Smile

I Dzie? Konferencji

II Dzie? Konferencji

PROGRAM

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI ,,ZIELONE PONAD GRANICAMI''

 


,,PRZYRODA UCZY NAJPI?KNIEJ"

W dniach 5-7 maja 2009 przedstawiciele Fundacji Zielone P?uca Polski

uczestniczyli w sesji dotycz?cej metodyki oprowadzania wycieczek szkolnych

i osób niepe?nosprawnych po obszarach chronionych.

czytaj wi?cej...

 

  

  

                                                                                                           ?ród?o: www.turystykadlawszystkich.pl

 

 


  
 W dniach 5-7 czerwca 2009 w Supra?lu odby?o si? kolejne spotkanie z cyklu
                        Spotkania z Natur? i Sztuk? UROCZYSKO                            
  
  Program...

  
30 kwietnia 2009 Fundacja Zielone P?uca Polski przeprowadzi?a zaj?cia w Szkole Podstawowej Nr 32 im. mjr Henryka Dobrza?skiego w Bia?ymstoku po?wi?cone m.in. metodom ochrony ?rodowiska, segregacji odpadów, ograniczania zanieszczyszcze? oraz zasobom przyrodniczym obszaru Zielone P?uca Polski.
  


 

W dniu 25 kwietnia w Hotelu SPA Dr. Irena Eris Wzgórza Dylewskie odby?o si? otwarcie wystawy „?ubr – zag?ada i ocalenie”po??czone z emisj? filmu „Kraina ?ubra”i prelekcj? przygotowan? przez Prezesa Fundacji Zielone P?uca Polski Krzysztofa Wolframa.  

Wystaw? fotogramów Andrzeja Stachurskiego, Jana Walencika i Wiktora Wo?kowa

mo?na obecnie obejrze? w Hotelu SPA Dr. Irena Eris Wzgórza Dylewskie

  
    

  

W dniu 24 kwietnia 2009 r.

w gmachu Akademii Humanistycznej w Ciechanowie

odby?a si? mi?dzynarodowa konferencja naukowa

pt. „Wspó?czesna turystyka w zrównowa?onym rozwoju regionalnym”

w której wzi??a udzia?

Fundacja Zielone P?uca Polski

oraz przedstawiciele z Bia?oruskiego Uniwersytetu Pa?stwowego w Mi?sku

 i Pa?stwowego Uniwersytetu Agrarnego w Grodnie

 

  

  

  

  

  

  


W dniach  27- 29 marca 2009 roku  

odby?y si? kolejne Targi Budownictwa OLTARBUD-E w Olsztynie,

promuj?ce wystawców, którzy w swojej ofercie kieruj? si? has?em ekologia i energooszcz?dno??.

Organizator targów: Mi?dzynarodowe Targi Warmii i Mazur, wieloletni Beneficjent Znaku Promocyjnego Zielone P?uca Polski, umo?liwi? uczestnictwo w tym wyda?eniu, gdzie mogli?my popularyzowa? Znak Promocyjny Zielone P?uca Polski oraz pozosta?ych beneficjentów, a tak?e rozpowszechnia? publikacje i informacje o dzia?aniach realizowanych przez FZPP

 


W dniu 29 marca 2009 roku w Mr?gowie,

  odby?a si? wspania?a impreza charytatywna ,,BY? DLA INNYCH''

      zorganizowana prze M?odzie?owy Dom Kultury w Mr?gowie

oraz Laureatk? Nagrody Zielonego Li?cia im. Prof. Stefana Koz?owskiego

                              - Pani? Zofie Wojciechowsk?.

Przedstawiciele Fundacji Zielone P?uca Polski uczestniczyli w tym wydarzeniu,

wspieraj?c akcj? i ,,Zielone dzieciaki''  materia?ami promocyjnymi Zielone P?uca Polski.

 

Gratulujemy organizatorom tak udanej akcji!!!

 

 

  

  

    

 

  


  

Fundacja Zielone P?uca Polski serdecznie zach?ca do przekazania 

1% podatku dochodowego 

na rzecz naszej Organizacji. 

Jeste?my zarejestrowani w Krajowym Rejestrze S?dowym jako Organizacja Po?ytku Publicznego pod numerem:

KRS 0000243439

Nasze konto bankowe:

Bank BO? nr 44 1540 1216 2054 4455 4941 0001


6 marca 2009 r. odby?o si? spotkanie koordynacyjne partnerów projektu LIFE Kraina ?ubra.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji realizuj?cych projekt, przedstawiciele Rady Projektu oraz zaproszeni go?cie.

Wi?cej na stronie http://www.krainazubra.pl/news,Spotkanie_koordynacyjne_partnerow_projektu_LIFE_Kraina_Zubra,60.html


  

Zapraszamy wszystkich serdecznie do odwiedzenia strony http://www.zielonedzieciaki.bloog.pl/

Na stronie mo?na zapozna? si? z projektem

Laureatki Nagrody Zielonego Li?cia im. Stefana Koz?owskiego za rok 2007, Pani Zofii Wojciechowskiej.

OGRÓD CUDÓW - ZIELONE DZIECIAKI

,,ZACZARUJ MAZURSK? WIOSN? I PODARUJ J? INNYM''

Kierowany do dzieci i ich rodziców w celu popularyzacji warto?ci polskiej przyrody

oraz propagowaniu ekologicznych postaw w?ród dzieci i ich rodziców.

Fundacja Zielone P?uca Polski popiera pomys? i ch?tnie przy??czy si? do promocji akcji.

 Praca: Filip Zaczkowski; w ramach konkursu Kraina muzyki CANTILENA  


  

W ramach projektu ,,Kraina ?ubra - Ochrona ?ubra w Puszczy Bia?owieskiej" ukaza?a si? mapa ,,Poznaj Krain? ?ubra"

  

wi?cej na http://krainazubra.pl/news,Mapa_projektu_juz_gotowa,56.html


     Kalendarz projektu LIFE na 2009 r. zdobi zdj?cie w?oskiego fotografika Paolo Volponi


W ramach realizacji zadania

                  ,,Polska pó?nocno-wschodnia Polsk? ekologiczn?"

     realizowanego ze ?rodków Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej

                                           Fundacja Zielone P?uca Polski przeprowadzi?a warstataty

                                                         w Szkole Podstawowej Nr 44 w Bia?ymstoku

  


 

  

    

Zapraszamy do odwiedzenia strony

Stowarzyszenia Mi?o?ników ?ubrów

www.smz.waw.pl   

 SESJA JUBILEUSZOWA  

                                                                               18 grudnia 2008 r.

                                              w Sali Konferencyjnej Podlaskiego Urz?du Wojewódzkiego

                                                         odby?a si? Sesja Jubileuszowa po?wi?cona

XX-leciu Porozumienia Zielone P?uca Polski

i XXV-leciu idei Zielone P?uca Polski

              

                    

                                          Sesja zorganizowana zosta?a dzi?ki wsparciu:

             
                                        
 

 

Rozdajemy torby ekologiczne w sklepach!!!

4.XII.2008

15.00 - 18.00 - SKLEP INTERMARCHE W Ostódzie

5. XII.2008

12.00 - 15.00 - SKLEPY P.P.H.U. ,,R.M. HILDEBRANDT'' w Brodnicy

16.00 - 18.00 - SKLEPY TESCO i LIDL  w Wąbrzeźnie

oraz

cały dzień w BIEDRONKACH w Iławie

6.XII.2008

 cały dzień w SKLEPACH na terenie Gminy Górzno   

13.XII.2008

cały dzień w sklepach PIOTR I PAWEŁ w Toruniu 

 

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA GALERII KAMPANII...


 


 

14 listopada 2008 roku

w Brodnicy

podczas obchodów

IV Dnia Czystego Powietrza

rozdawane były torby ekologiczne!!!

 


  

  

Fundacja Zielone Płuca Polski

                         w imieniu parków krajobrazowych i współpracujących z nimi organizacji ekologicznych

                                                      apeluje o możliwość włączenia obszarów chronionych,

                            jakimi są parki krajobrazowe do krajowego systemu zarządzania ochroną środowiska,

           tj. do struktur Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

                                                                                      więcej...        


                                                                           W ramach realizacji zadania

                           ,,Polska północno-wschodnia Polską ekologiczną"

                          realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

                                        Fundacja Zielone Płuca Polski przeprowadza warstataty dla młodzieży szkolnej.

    

                                                                


                               

                                                      Fundacja Zielone Płuca Polski 27-30 października 2008 r.

             uczestniczyła w Międzynarodowych Targach POLEKO w Poznaniu.

   

                   Uczestnictwu Fundacji Zielone Płuca Polski w Targach przyświecało kilka cełów.

                 Były to przede wszystkim: promocja regionu północno-wschodniej Polski, popularyzacja Znaku Promocyjnego Zielone Płuca Polski oraz towarów i usług nim wyróżnionych, edulacja oraz rozpowszechnienie informacji o działanich realizowanych przez Fundcję, m. in projektów: ,,Kraina Żubra - Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej", ,,Idzie zmiana - torba lniana. Czas na nowe papierowe".  

                 Stoisko Fundacji wyposażone było w liczne publikacje, wydawnictwa i materiały informacyjno-edukacyjne.


      

 Wystawa fotograficzna ,,Żubr - zagłada i   ocalenie"

autorstwa Jana Walencika, Wiktora Wołkowa i Andrzeja Stachurskiego
prezentowana jest obecnie w Zakładzie Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk 
w Białowieży   
    

                                                 Wystawa pochodzi ze zbiorów Stowarzyszenia Uroczysko.


Serdecznie zapraszamy

mieszkańców

Miasta Iława

do udziału w kampanii

IDZIE ZMIANA - TORBA LNIANA,

CZAS NA NOWE - PAPIEROWE

!!!

Torby ekologiczne rozdawane bedą

10 listopada 2008

podczas

Mistrzostw Polski Północnej

w Tańcu Towarzystkim.

szczegóły
  SESJA JUBILEUSZOWA  

                                                                               18 grudnia 2008 r.

                                              w Sali Konferencyjnej Podlaskiego Urz?du Wojewódzkiego

                                                         odby?a si? Sesja Jubileuszowa po?wi?cona

XX-leciu Porozumienia Zielone P?uca Polski

i XXV-leciu idei Zielone P?uca Polski

              

                    

                                          Sesja zorganizowana zosta?a dzi?ki wsparciu:

             
                                        
                              

 Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej www.krainazubra.pl

    

Strona uruchomiona zosta?a w ramach projektu ,,Kraina ?ubra - Ochrona ?ubra w Puszczy Bia?owieskiej" przez Zak?ad Badania Ssaków PAN (koordynatora projektu)....czytaj wi?cej....


        

                                           

 

 

  

ŻUBR NA EURO 

Kampania

Fundacji Zielone Płuca Polski

oraz

Gazety Wyborczej

na rzecz

umieszczenia sylwetki żubra na monecie euro.    


  

Zapraszamy mieszkańców

WĄBRZEŹNA

do udziału w akcji na rzecz ograniczenia stosowania toreb foliowych.

21 października 2008

o godzinie 16.30

podczas

BIEGU JESIENNEGO

w ramach IV GRAND PRIX WĄBRZEŹNA

rozdajemy torby bawełniane i papierowe.
więcej...

  

Brodnica

Rozdaje torby bawełniane i papierowe!!!
Zapraszamy mieszkańców Miasta Brodnica
na

Święto Pieczonego Ziemniaka

15.10.2008 o godzinie 16.00
Plac przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej ul. Zamkowa 1

 

9 października 2008

rozdaliśmy torby bawełniane i papierowe
w

Toruniu !!!

Podczas IV Konferencji Naukowo - Techniczną
Zieleń Miejska Naturalne Bogactwo Miasta

Zieleń przyuliczna

szczegóły...


  

  

W dniu 27 września 2008  

podczas imprezy sportowo - rekreacyjnej

,,BIEG PO SCHODACH''

rozdaliśmy kolejne torby papierowe i bawełniane.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z przebiegu kampanii

w Gminie Górzno

więcej... 

   

Kampania  
IDZIE ZMIANA - TORBA LNIANA, CZAS NA NOWE - PAPIEROWE
rozpoczęta!!!
w
dniu 7.09.2008 w Korycinie
rozdaliśmy pierwsze torby papierowe i bawełniane!!!
Zobacz szczegóły...

Program uroczystości


W ramach projektu ,,Kraina Żubra - Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej" Fundacja ZPP wydała film prezentujący podstawowe informacje o ochronie żubra, przedstawiający cele i działania projektu, oraz ukazujący unikalność Puszczy Białowieskiej i jej bioróżnorodność.

Film wyreżyserował znakomity polski fotografik - Jan Walencik, natomiast muzykę skomponował wybitny kompozytor filmowy - Michał Lorenc.

                                        

                                           Serdecznie dziękujemy sponsorom za wsparcie:

                            


 

 Wystawa fotograficzna ,,Żubr - zagłada i   ocalenie" autorstwa

Jana Walencika, Wiktora Wołkowa i Andrzeja Stachurskiego

prezentowana jest obecnie w Galerii im. Tamary Sołoniewicz w Narewce.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia

    

       


Z przyjemnością informujemy Państwa, że od lipca b.r. Fundacja realizuje projekt

,,Idzie zmiana - torba lniana, czas na nowe papierowe".  

Z związku z tym zapraszamy do współpracy wszystkie samorządy posiadające znak promocyjny

                                                                        Zielone Płuca Polski.

                                                                                 więcej...


  

23 czerwca 2008 r. w trakcie Posiedzenia Rady Programowej Porozumienia ZPP

w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Podlaskiego podpisana została

Deklaracja Intencji Współpracy

z Porozumieniem Zielone Płuca Polski przez

Wojewodę Podlaskiego - Macieja Żywno i Wojewodę Mazowieckiego - Jacka Kozłowskiego 


  Nagrody Zielonego Liścia

im. prof. Stefana Kozłowskiego za rok 2007 wręczone!!!

                                                                             więcej...


                                 Konkurs ,,Żubr w Puszczy" rozstrzygnięty!!!

                                                                               więcej...

Wystawę prac konkursowych obejrzeć można

w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym BPN.

  Zachęcamy również do odwiedzenia strony www.krainazubra.pl

 

W dniach 30 maja - 8 czerwca 2008 roku w Supraślu

odbyły się XIII spotkania z

Naturą i Sztuką Uroczysko 2008  

  
 

Fundacja Zielone Płuca Polski serdecznie zachęca do przekazania 

1% podatku dochodowego 

na rzecz naszej Organizacji. 

Jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym jako Organizacja Pożytku Publicznego pod numerem:

KRS 0000243439

Nasze konto bankowe:

Bank BOŚ nr 44 1540 1216 2054 4455 4941 0001


 W tym roku obchodzimy

Jubileusz

25 - lecia idei Zielone Płuca Polski

oraz

20-lecia Porozumienia Zielone Płuca Polski.


W ramach projektu ,,Kraina Żubra - Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej" Fundacja Zielone Płuca Polski zorganizowała spotkanie konsultacyjne adresowane do Radnych oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Białymstoku, Hajnówce i Bielsku Podlaskim, Urządu Marszałkowskiego i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Spotkanie odbyło się w dniach 17-18 kwietnia 2008 r.
w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Siemianówce.
Zachęcamy również do odwiedzenia strony www.krainazubra.pl

 


W dniach 3-4 kwiecień 2008 r. w Nowej Kaletce pod Olsztynem odbyło się
Posiedzenie Rady Naukowej Porozumienia
Zielone Płuca Polski.
Posiedzenie poświęcone było tematyce związanej
 z ochroną alei przydrożnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
                                    
  

,,IDZIE ZMIANA - TORBA LNIANA,

CZAS NA NOWE - PAPIEROWE''

    
14 kwietnia 2008 roku w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów odbyło sie spotkanie
Komitetu Koordynacyjnego Kampanii
,,IDZIE ZMIANA - TORBA LNIANA, CZAS NA NOWE - PAPIEROWE",
na którym zostały omówione szczegóły działań samorządów posiadających
Znak Promocyjny Zielone Płuca Polski,
w zakresie sposobów ograniczenia stosowania toreb foliowych.

8 listopada 2007 r. w Ostrołęce odbyła się konferencja "Azbest - zagrożenia i bezpieczne usuwanie".

Sprawozdanie z konferencji do pobrania tutaj


Dnia 14.06.2007 r. odbyły się warsztaty w Narwiańskim Parku Narodowym, które były połączone
z rozstrzygnięciem konkursów
- „Program ekozespołów" i „Reporterzy ekozespołów"

  więcej >>>


Projekt  współfinansowany jest ze środków  Unii Europejskiej  w ramach
Programu Środki Przejściowe PL2004/016-829.01.02 
  

 
W dniach 27-29 czerwca 2007 roku w Domu Pracy Twórczej w Wigrach
odbyły się Warsztaty ,,Zielone Płuca Europy". Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu ,,Założenia Koncepcji - Zielone Płua Europy".
 
Więcej...
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu państwa
 Euroregion Niemen_logo UE_logoEuroregion Niemen_logo

Warsztaty w Nadleśnictwie Krynki 

 Dnia 9. 05. 2007 r. odbyły się warsztaty z nauczycielami w ramach projektu „Młodzieżowa kampania ekologicznego stylu życia. Program ekozespołów". W warsztatach też uczestniczyła Pani Katarzyna Koszykowska - przedstawiciel Fundacji „Fundusz Współpracy".
Wyjazd nastąpił o 9.00 z Białegostoku. O godz. 9.30 rozpoczęło się zwiedzanie siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej ( PKPK). Pani Dyrektor ( PKPK) Joanna Kurzawa i jedna z pracownic - pani Jola, oprowadzały i opowiadały nauczycielom o historii, etnografii i przyrodzie parku.
Następnie udaliśmy się do Nadleśnictwa Krynki w Poczopku.
Tam pracownik ds. edukacji, pan Piotr Stankiewicz przedstawił multimedialną prezentację o nadleśnictwie. Oprowadził też po sylwarium i po ścieżce przyrodniczej. Pojechaliśmy z nim też na tzw. Wieżę Żubrową z widokiem na śródleśną polanę na której często można spotkać tego króla puszczy - niestety nie mieliśmy tej przyjemności.
Kolejno nauczyciele udali się na obiad do Supraśla a po nim nastąpił powrót do Białegostoku.
Warsztaty odbyły się w miłej atmosferze i wszystko przebiegło zgodnie z planem, a pogoda nie zawiodła.
Nauczyciele wrócili do Białegostoku zadowoleni i pełni nowej wiedzy w oczekiwaniu na następne warsztaty-w Narwiańskim Parku Narodowym.

Bartosz Grabowski
Asystent Koordynatora Projektu                                   
W dniach 30-31 marca 2007 r. w Ośrodku Wczasów ,,Puszcza" w Supraślu odbyło się Międzynarodowe Seminarium pt. ,,Zielone Płuca Europy". Seminarium zorganizowane zostało przez Fundację Zielone Płuca Polski, w ramach projektu ,,Założenia Koncepcji - Zielone Płuca Europy" Program Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTEREG IIIA/TACIS CBC współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawieciele samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele Parków Narodowych i Krajobrazowych, uczelni wyższych z Polski, Białorusi i Ukrainy oraz inne osoby zainteresowane problematyką ochrony środowiska, rozwoju turystyki i gospodarki przestrzennej na obszarze Zielonych Płuc Europy.

Program Seminarium

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu państwa.
Euroregion Niemen_logo UE_logoEuroregion Niemen_logo

   
12 marca 2007 r. w siedzibie RDLP w Białymstoku odbyła się, zorganizowana przez Fundację Zielone Płuca Polski, sesja pt: "Problemy wdrażania Europejskiej Sieci Natura 2000 i  projekty nowych regulacji prawnych w planowaniu przestrzennym i ochronie przyrody". Sesja miała na celu zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi oraz zasadami i kryteriami tworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz z nowymi przepisami planowania przestrzennego przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska.  Sesja cieszyła sie dużym zainteresowaniem, wzięli w niej udział zarówno przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, gmin z terenu województwa podlaskiego ale również przedstawiciele parków narodowych i krajobrazowych, biur planistycznych i służb leśnych.
W trakcie dyskusji poruszono m.in. tematy:
- relacje pomiędzy planowaniem przestrzennym a ochroną przyrody
- korytarze ekologiczne - czy mozna objąć je ochroną, jak to zrobić?
- trudności z wykonaniem planu zagospodarowania przetrzennego, błędy legislacyjne, brak zapisu prawnego dotyczącego stałej współpracy województw w zakresie planowania przestrzennego, trudności w egzekwowaniu zapisów dotyczących np. wprowadzenia korytarzy ekologicznych.
  
Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW