FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Porozumienie ZPP

Obrady Rady Programowej 23.06.2008

Obrady Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski w dniu 23 czerwca 2008 roku odbyły się w Białymstoku, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
 Obradom przewodniczył Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Ignacy Jasionowski.
W obradach uczestniczyli przedstawiciele sygnatariuszy Porozumienia Zielone Płuca Polski oraz zaproszeni goście (lista obecności – zał. nr. 1). Na spotkaniu obecnych było
5 osób upoważnionych do głosowania.
W związku z brakiem quorum do głosowania, Prezes Zarządu Fundacji Zielone Płuca Polski rozpoczął rozmowy wyjaśniające w kwestii stanowisk dotyczących głosowań z Panem Wojciechem Piądłowskim – kierownikiem Wydziału Zrównoważonego Rozwoju i Promocji w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Panem Stanisławem Sitnickim – Prezesem Fundacji EKOUNDUSZ oraz z Panią Anną Żyła z Banku BOŚ S.A., uzgodniono stanowiska ,,za’’ przy podjęciu stosownych uchwał.
Ignacy Jasionowski przywitał wszystkich obecnych na obradach Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski oraz oficjalnie przejął przewodnictwo nad Radą Programową od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Program posiedzenia Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski:
1. Przyjęcie porządku obrad – Przewodniczący Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski.
2. Zatwierdzenie protokołu z X posiedzenia Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski, które odbyło się w Warszawie 14 grudnia 2007 roku – referuje Sekretarz Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski.
3. Podpisanie Deklaracji Intencji Współpracy z Porozumieniem Zielone Płuca Polski przez Wojewodę Mazowieckiego i Wojewodę Podlaskiego – uchwała nr 2/2008
i uchwała nr 1/2008.
4. Powołanie Przewodniczącego Rady Naukowej Porozumienia Zielonego Płuca Polski – (Protokół z Rady Naukowej zał. Nr 3 i uchwała nr 3/2008 ) - referuje Sekretarz Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski.
5. Powołanie Pani Barbary Lewickiej– Kłoszewskiej na Członka Rady Naukowej Porozumienia Zielone Płuca Polski - uchwała nr 4/2008 - referuje Sekretarz Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski.
6. Informacja z działalności Fundacji Zielone Płuca Polski w 2007 roku – referuje Prezes Zarządu Fundacji Zielone Płuca Polski Krzysztof Wolfram.
7. Obchody Jubileuszu 20-lecia Porozumienia Zielone Płuca Polski, zmiana terminu
i miejsca odbycia Sesji Jubileuszowej – informacja o przebiegu prac przygotowawczych – Zarząd Fundacji Zielone Płuca Polski.
8. Sprawy różne.

Wicemarszałek Ignacy Jasionowski zdecydował o modyfikacji programu i ustalił nowy porządek obrad.
Ad. pkt 3. Podpisanie Deklaracji Intencji Współpracy z Porozumieniem Zielone Płuca Polski przez Wojewodę Mazowieckiego i Wojewodę Podlaskiego – uchwała nr 2/2008
i uchwała nr 1/2008.
W związku z przybyciem Pana Macieja Żywno Wojewody Podlaskiego oraz Pani Teresy Stachowicz z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przystąpiono do oficjalnego podpisania Deklaracja Intencji o współpracy Urzędu Wojewódzkiego Podlaskiego
i Mazowieckiego z Porozumieniem Zielone Płuca Polski.
Natomiast stosowne uchwały związane z przystąpieniem obu Urzędów Wojewódzkich zostały podjęte w późniejszej części obrad.
Ad. pkt 6. Informacja z działalności Fundacji Zielone Płuca Polski w 2007 roku.
Prezes Zarządu Fundacji Zielone Płuca Polski Krzysztof Wolfram oficjalnie przywitał wszystkich obecnych przedstawicieli oraz sygnatariuszy Porozumienia Zielone Płuca Polski i zaproszonych gości. Przystąpił do omawiania sprawozdania merytorycznego za rok 2007. Opowiedział o działalności i dokonaniach Fundacji Zielone Płuca Polski, krótko przedstawiając projekty, które realizowane były w 2007 roku. Jednocześnie skierował podziękowania dla wszystkich swoich pracowników. Poinformował także o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2007 przez Radę Fundacji Zielone Płuca Polski.
Ad. pkt 7. Obchody Jubileuszu 20-lecia Porozumienia Zielone Płuca Polski, zmiana terminu
i miejsca odbycia Sesji Jubileuszowej.
Prezes Zarządu Fundacji Zielone Płuca Polski Krzysztof Wolfram omówił zmodyfikowany program Sesji Jubileuszowej poświęconej 20- leciu Porozumienia Zielone Płuca Polski oraz przedstawił przyczyny niepowodzenia przy zorganizowaniu jej w maju b.r. Zaproponował również pomysł zorganizowania jednodniowej sesji referatowej, natomiast zaplanowane obchody na maj tego roku przenieść na maj 2009.
Wicemarszałek Ignacy Jasionowski przypomniał o możliwości zorganizowania owej sesji w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, który jest gotowy udostępnić salę konferencyjną na tę okazję.
Pani Teresa Stachowicz również zadeklarowała, iż Mazowiecki Urząd Marszałkowski jest zainteresowany pomocą przy organizacji Sesji Jubileuszowej i udzieli wsparcia jeśli zostanie odpowiednio wcześnie powiadomiony.
Pan Zdzisław Szkiruć zaproponował zorganizowanie odpłatnego drugiego dnia obchodów Jubileuszowych, tak aby uczestnicy pokryli koszty wyżywienia i noclegu. Program obchodów Jubileuszowych ma mieć charakter społeczny, natomiast frekwencja na odpłatnych obchodach będzie wyznacznikiem zainteresowania uczestników.
Wicemarszałek Ignacy Jasionowski poparł pomysł sugerując, że można zorganizować większą imprezę nie wykluczając wkładu finansowego uczestników lub połączenia środków
z dofinansowań i pieniędzy od uczestników, które pokryłyby całość kosztów obchodów.
Prezes Zarządu Fundacji Zielone Płuca Polski Krzysztof Wolfram przekazał Wicemarszałkowi Ignacemu Jasionowskiemu informację o telefonicznych głosach ,,za’’ Pana Wojciecha Piądłowskiego – kierownika Wydziału zrównoważonego rozwoju i promocji
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Pana Stanisława Sitnickiego – Prezesa Fundacji EKOUNDUSZ oraz z Pani Anny Żyły z Banku BOŚ S.A.
W związku z pojawieniem się możliwości odbycia skutecznych głosowań, Wicemarszałek Ignacy Jasionowski oficjalnie rozpoczął obrady Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski.
Ad. pkt. 1. Przyjęcie porządku.
Nikt nie zgłosił uwag, co to przyjęcia porządku obrad.
Ad. pkt. 2. Zatwierdzenie protokołu z X posiedzenia Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski, które odbyło się w Warszawie 14 grudnia 2007 roku.
Nikt nie zgłosił uwag do treści protokołu z X posiedzenia Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski, które odbyło się w Warszawie 14 grudnia 2007 roku.
Ad. pkt. 3. Podpisanie Deklaracji Intencji Współpracy z Porozumieniem Zielone Płuca Polski przez Wojewodę Mazowieckiego i Wojewodę Podlaskiego – uchwała nr 2/2008
i uchwała nr 1/2008.
Uchwała nr 1/2008 w sprawie podpisania Deklaracji Intencji z Wojewodą Podlaskim, została jednogłośnie przyjęta (5 głosów obecnych i 3 głosy telefoniczne)- zał. Nr 2.
Uchwała nr 2/2008 w sprawie podpisania Deklaracji Intencji z Wojewodą Mazowieckim, została jednogłośnie przyjęta (5 głosów obecnych i 3 głosy telefoniczne) – zał. Nr 3.
Ad. pkt. 4. Powołanie Przewodniczącego Rady Naukowej Porozumienia Zielonego Płuca Polski.
Prezes Zarządu Fundacji Zielone Płuca Polski Krzysztof Wolfram przedstawił powody, dla których Przewodniczącym Rady Naukowej Porozumienia Zielone Płuca Polski powinien zostać prof. dr hab. Bazyli Poskrobko. Opisał zasługi i zaangażowanie Profesora w działaniach na rzecz idei Zielonych Płuca Polski.
W głosowaniu nad uchwałą nr 3/2008 w sprawie powołania prof. dr hab. Bazylego Poskrobko na Przewodniczącego Rady Naukowej Porozumienia Zielone Płuca Polski, wszyscy upoważnieni byli za przyjęciem uchwały ( 5 głosów obecnych i 3 głosy telefoniczne) – zał. nr 4.
Prof. dr hab. Bazyli Poskrobko wyraził podziękowania Sygnatariuszom Porozumienia Zielone Płuca Polski za wyróżnienie, potwierdził swój czynny udział
w działaniach na rzecz idei Zielonych Płuca Polski oraz w Radzie Naukowej Porozumienia Zielone Płuca Polski.
Ad. pkt. 5. Powołanie Pani Barbary Lewickiej– Kłoszewskiej na Członka Rady Naukowej Porozumienia Zielone Płuca Polski - uchwała nr 4/2008.
Uchwała nr 4/2008 została przyjęta jednogłośnie (5 głosów obecnych i 3 głosy telefoniczne) zał. Nr 5.
Ad. pkt.7. Obchody Jubileuszu 20-lecia Porozumienia Zielone Płuca Polski, zmiana terminu
i miejsca odbycia Sesji Jubileuszowej – informacja o przebiegu prac przygotowawczych.
Uchwała nr 5/2008 w sprawie Sesji Jubileuszowej Porozumienia Zielone Płuca Polski nie została podjęta, ale przyjęto ją do akceptującej wiadomości wraz z propozycją zwiększenia konferencji na dwudniową i odpłatną.
Ad. pkt.8. Sprawy różne
Pani Katarzyna Zajkowska poinformowała Radę Programową Porozumienia Zielone Płuca Polski o złożeniu rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady Fundacji Zielone Płuca Polski.
Pan Grzegorz Piotr Drozdowski zadał pytanie odnośnie prac Rady Naukowej
i obrad w Kaletce k/Olsztyna. Prezes Fundacji Zielone Płuca Polski Krzysztof Wolfram potwierdził, że autorskie teksty o ochronie alei przydrożnych będące tematem spotkania Rady Naukowej są już prawie przygotowane i zostaną dostarczone do 5 lipca do Departamentu Ochrony Środowiska Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
W związku z brakiem pytań wiceprzewodniczący Ignacy Jasionowski serdecznie wszystkim podziękował za przybycie i zaprosił na mały poczęstunek.

 

 

 

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW