FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Porozumienie ZPP

Obrady Rady Programowej 17.07.2009

17 lipca 2009 roku o godzinie 16.00 w Augustowie  w Hotelu „Warszawa” odbyło się posiedzenie Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski.

Posiedzenie rozpoczęło się od oficjalnego przekazania funkcji Przewodniczącego Rady Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jackowi Protasowi, w którego imieniu wystąpił  Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Jarosław Słoma. Funkcję przekazał pełniący ją dotychczas Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Jarosław Zygmunt Dworzański, w którego imieniu obecny był Wicemarszałek Ignacy Jesionowski.

Omówione zostały dokonania Fundacji Zielone Płuca Polski w roku 2008, a pracownicy Fundacji ZPP przdstawili do zaopiniowania Radzie Programowej Porozumienia ZPP  projekty planowane oraz realizowane przez Fundację  ZPP.

'

Treść Protokołu z XIII Posiedzenia Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski 

(protokołowała: Marta Grabowska)

'

17 lipca 2009 roku o godzinie 16.00 w Augustowie  w Hotelu „Warszawa” odbyło się posiedzenie Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski. Posiedzenie rozpoczęło się od oficjalnego przekazania funkcji Przewodniczącego Rady Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jackowi Protasowi, w którego imieniu był  Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Jarosław Słoma, który objął funkcję Przewodniczącego Rady. Funkcję przekazał pełniący ją dotychczas Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Jarosław Zygmunt Dworzański, w którego imieniu obecny był Wicemarszałek Ignacy Jesionowski, który pokrótce omówił dokonania Fundacji w 2008 roku.   

Następnie Pan J. Słoma pozdrowił wszystkich w imieniu Marszałka J. Protasa z informacją, iż chciałby aby Porozumienie działało sprawnie dziękując równocześnie woj. podlaskiemu za dotychczasowe przewodnictwo. Następnie poddał pod głosowanie program spotkania, który przedstawiał się następująco:

1.      Otwarcie spotkania – Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz  Marszałek Województwa  Podlaskiego.

2.      Przekazanie funkcji Przewodniczącego Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego

3.      Prezentacje projektów realizowanych przez Fundację Zielone Płuca Polski
w latach 2009-2012- Prezes Fundacji ZPP Krzysztof Wolfram wraz
z pracownikami.

4.      Dyskusja.

5.      Kolacja.

W spotkaniu wzięło udział 7 członków Rady Programowej Zielone Płuca Polski co stanowiło quorum spotkania i jednogłośnie przyjęli plan spotkania. Po głosowaniu Przewodniczący przekazał głos Prezesowi Fundacji ZPP Krzysztofowi Wolframowi.

Prezes Fundacji na wstępnie zaprezentował mapę terenu Zielonych Płuc Polski i przedstawił plan prezentacji projektów z podziałem na dwie części, które Rada Programowa koordynująca na obszarze objętym Porozumieniem Zielone Płuca Polski opiniuje.

Pierwsza cześć to projekty realizowane przez FZPP w latach 2009-2012:

1.      WYBRANE ZAGADNIENIA Z PROGRAMU ZPP W 2009-2010 realizowany ze środków NFOŚiGW.

2.      Program dla wspierania działalności pozarządowych organizacji ekologicznych ,,Rozwój Fundacji Zielone Płuca Polski szansą wzrostu świadomości ekologicznej na obszarze północno – wschodniej Polski’’ realizowany w latach 2009-2010 ze środków NFOŚiGW.

3.      KAMPANIA NA  RZECZ OGRANICZENIA SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZETA PRAWNIE CHRONIONE realizowany ze środków V Osi i NFOŚiGW w latach 2009-2011.

4.      KRAINA ŻUBRA – OCHRONA ŻUBRA w Puszczy Białowieskiej realizowany ze środków LIFE NATURE w latach 2006- 2010.

5.      ZNAK PROMOCYJNY ZIELONE PŁUCA POLSKI – na bieżąco.

Następnie przedstawił plan prezentacji projektów złożonych lub przygotowanych do złożenia przez Fundację Zielone Płuca Polski oraz jej partnerów w latach 2009-2011, który przedstawił się następująco:

1.      POZNAJ SWOJĄ NATURĘ – do V Osi i NFOŚiGW.

2.      KAMPANIA „NASZA MISJA - MNIEJSZA EMISJA” – do NFOŚiGW.

3.      KAMPANIA NA RZECZ POWOŁANIA MAZURSKIEGO PARKU NARODOWEGO - do LIFE+ i V Osi.

4.      „EKOURZĘDNIK” – KSZTAŁCENIE KADR JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARU PÓŁNOCNO – WSCHODNIEJ POLSKI – do PO LK (MSWiA).         

5.      KAMPANIA EDUKACYJNO – INFORMACYJNA „ZIELONY ZNAK” – składany przez Towarzystwo AMICUS – do NFOŚiGW.

6.      KAMPANIA EDUKACYJNA „NA TROPACH RYSIA” – składany przez Stowarzyszenie Uroczysko – do NFOŚiGW i WFOŚ w Białymstoku.

Prezentacja rozpoczęła się od projektu pt.: KRAINA ŻUBRA – OCHRONA ŻUBRA w Puszczy Białowieskiej, która przedstawił Prezes Krzysztof Wolfam.  Omówił główne działania, próbę stworzenia korytarzy ekologicznych, uwspółcześnianie projektu i informacje o tym, iż żubr nie jest straszny, łagodzenie konfliktów, elementy dokarmiania, obserwacje i doświadczenia w zakresie śledzenia wędrówek żubrów, duża baza inf. w stronie informacyjnej co ma na celu dotarcia do maksymalnej ilości ludzi.

Drugim zaprezentowanym projektem był projekt Pani Anny Kasjaniuk pt: KAMPANIA „NASZA MISJA - MNIEJSZA EMISJA” który ma na celu propagowanie dobrych praktyk i kształtowanie pozytywnych postaw wśród mieszkańców. W zakresie segregacji odpadów, zbierania zużytych baterii i rozpowszechniania informacji w prasie, mediach i internecie o akcji i związanej z nią imprezach np. Jarmark na Jana w Białymstoku.

W projekcie bierze udział 25 jednostek, w tym 15 samorządów posiadających Znak Promocyjny ZPP.

Pytania: Skąd Fundacja pozyska wkład własny?

Projekt ma charakter miękki, główne działania informacyjne i edukacyjne. W zamierzeniu projektu jest zapraszanie firm komercyjnych produkujących np. pompy ciepła, które mogą być potencjalnymi sponsorami, ponadto BOŚ S.A., a także zainteresować wojewódzkie fundusze.

Trzecią prezentacje pt.: POZNAJ SWOJĄ NATURĘ przedstawił Pan Bartłomiej Wolfram. Innowacyjne przedsięwzięcie, które ma na celu spojrzenie na obszar Natura 2000, który często jest widziany jako obszar hamujący działania w inny sposób - jako cos dobrego oraz możliwości wykorzystywania tego obszaru np. dla celów turystycznych. Ważna jest edukacja widza poprzez emisje w TV w formie widowiska typu „reality show”.

Pytania: Dlaczego TV regionalna? Czy jest możliwe dofinansowanie?

Łatwiej jest zagospodarować czasem regionalnym, ponadto wzrost liczby odwiedzin generuje środki na rozwój obszaru. Co do dofinansowania, to nie ma takiej możliwości, ale są wkłady rzeczowe.

Czwartą prezentację pt.: KAMPANIA NA RZECZ POWOŁANIA MAZURSKIEGO PARKU NARODOWEGO przedstawił Jędrzej Grygoruk. Celem jest dotarcie i przekonanie ludności oraz wpłynięcie na ich decyzje poprzez różnorodność form przekazu, które spowodują to zainteresowanie m.in. przygotowaniu filmu czy wydawnictw popularnonaukowych.

Dyskusja: Pan Ryszard Ziemblicki - stwierdził iż projekt jest trudny i jest najwyższa pora na decyzje, ale poprzez powołanie parku nic się nie osiągnie. Z przyrodniczego punktu widzenia nic złego tam się nie dzieje gdyż gospodarka np. leśna jest tam na wysokim poziomie.

Piątą prezentację pt. KAMPANIA EDUKACYJNO – INFORMACYJNA „ZIELONY ZNAK” przedstawiła Pani Olga Kozłowska z Towarzystwa AMICUS, która na wstępnie przedstawiła wnioskodawcę. Przedstawiła też referencje, doświadczenie w ochronie środowiska. Celem projektu jest zmiana zachowań konsumentów na postawę proekologiczną, podniesienie rozpoznawalności oznaczeń proekologicznych, opracowanie i promocja pośrodowiskowej certyfikacji. Kampania ogólnopolska w oparciu o środki masowego przekazu TV, radio, prasa, internet, bilbordy, gdzie grupą docelową są konsumenci czyli każdy z nas.

Szóstą prezentacją pt. „EKOURZĘDNIK” – KSZTAŁCENIE KADR JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARU PÓŁNOCNO – WSCHODNIEJ POLSKI przedstawił Krzysztof Wolfram. Celem jest pogłębienie wiedzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie zasad o prawa zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy studiów nie będą obciążeni ich kosztami, a studia podyplomowe będą odbywane w czasie pracy. Staże i praktyki będą ściśle związane z tematyką szkoleń i studiów. Chodzi o jak największe zbliżenie do terenu. Uczestnik otrzyma certyfikat i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Po tej prezentacji został przedstawiony film pt.  ZNAK PROMOCYJNY ZIELONE PŁUCA POLSKI przygotowany przez Martę Grabowska. Film mówił o tym kto może ubiegać się o Znak, o czym mówi i informuje Znak,  korzyści z posiadania Znaku, o celach Fundacji poprzez nadanie Znaku. Przedstawiona została również ekspozycja Znaku przez Beneficjentów i sposoby promowania ich przez Fundację.

Ostatnią prezentacje pt.  KAMPANIA EDUKACYJNA „NA TROPACH RYSIA” przedstawił Krzysztof Wolfram. Celem jest przekazanie informacji o rysiu w inny niekonwencjonalny sposób. Odbywać się to będzie poprzez wystawę fotograficzną, sesje, konkursy plastyczne, publikacje i spotkania międzynarodowe.

Na tym skończyły się prezentacje. Wicemarszałek podziękował za ich przygotowanie, a w podsumowaniu stwierdził, iż spektrum aktywności Fundacji ZPP jest imponująca. Poddał pod głosowanie Uchwałę nr 1/2009 Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski z dnia 17 lipca 2009 roku z uwagą, aby w tytule dodać słowo ,,partnerów'' oraz poprawić rozbieżność w kwotach dotyczących budżetu poszczególnych projektów. Uchwała została przyjeta jednogłośnie. 

Treść uchwały

.

 
 

 

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW