FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

O Fundacji

Laureaci Nagrody za rok 2009

Śp. RYSZARD CZERWIŃSKI - wybitny artysta fotografik, który przez kilkadziesiąt lat zajmował się fotografowaniem, filmowaniem i opisywaniem piękna przyrody polskiej, szczególnie zaś środowiska przyrodniczego obszaru Zielonych Płuc Polski. Był autorem wielu filmów, doskonałych fotografii oraz albumów ukazujących piękno przyrody i podkreślających potrzebę jej ochrony. Wiele jego dzieł artystycznych (filmy, fotografie, albumy) dotyczy ły także dziedzictwa kulturowego Polski północno-wschodniej. Pan Ryszard Czerwiński był doskonałym gawędziarzem i dobrym, wszystkim przyjaznym człowiekiem. Współpracował z wojewódzkimi konserwatorami przyrody, z Działem Przyrody Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, z Lasami Państwowymi, z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim (w organizacji konkursu młodych twórców filmów przyrodniczych). Był też założycielem Warmińsko-Mazurskiego Klubu Fotograficznego,  gdzie szczególną opieką otaczał młodych fotografików, ucząc ich sztuki filmowej i doceniania wartości przyrodniczych i kulturowych regionu.

 

DR MAŁGORZATA FALENCKA-JABŁOŃSKA – od 3 kadencji z nominacji rektora SGGW pełni funkcję Przewodniczącej Głównego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Jest to według ocen dydaktyków i młodzieży najbardziej interdyscyplinarna i popularna Olimpiada, gdyż co rocznie startuje w niej ponad 40 tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Problematyka Zielonych Płuc Polski ich walorów przyrodniczych i znaczenia w realizacji zrównoważonego rozwoju od wielu lat jest przedmiotem zarówno pytań testowych jak i problemowych. Ważnym jest również fakt, że finały centralne Olimpiady Wiedzy Ekologicznej  w latach 1999, 2003 i 2010 odbywały się na obszarze Zielonych Płuc Polski, aby młodzież z całej Polski mogła w ramach sesji terenowych poznać to niepowtarzalne piękno przyrody, którego zachowanie zależeć będzie właśnie od tego młodego pokolenia Polaków. Dr Małgorzata Falencka-Jabłońska poprzez prowadzenie OWE jest popularyzatorką zrozumienia praw przyrody i kształtowania postaw ekologicznych wśród najmłodszych.

 

 

RYSZARD KOSIOR – wieloletni pracownik Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Spychowie. Jest twórcą wielu projektów związanych z terenem Zielonych Mazur będąc zawsze oddany zielonej dziecięcej sprawie. Wielokrotnie i przez szereg lat działający dla przyrody w dużo szerszym wymiarze godzin niż przewidywały jego podstawowe obowiązki. W sposób wszechstronny propaguje zasady zrównoważonego rozwoju z zachowaniem prawideł ekologicznych Warmii i Mazur oraz całego obszaru Zielonych Płuc Polski. Poświęcił swe życie, „karierę” leśnika w LKP dla dobra Puszczy Piskiej, która jest jego największym skarbem na ziemi. Członek Społecznej Rady na Rzecz powołania Mazurskiego Parku Narodowego. Mimo zakończenia kariery w LKP poświęca czas i energię by walczyć o przyrodę dla dobra przyszłych pokoleń. Jego artykuły bezkompromisowe i niezwykle rzeczowe, epatujące za sprawą ekologii na mazurskiej ziemi znajdują się w wielu przedrukach prasowych oraz publikacjach w prasie ogólnokrajowej. Piętnuje i ukazuje złożoną sytuację ziemi mazurskiej. To człowiek, który nie poddaje się naciskom i pozostaje wierny danemu słowu przysięgi OBROŃCY PRZYRODY.

  

ZBIGNIEW MIESOJED – od najmłodszych lat interesował się turystyką kwalifikowaną i krajoznawstwem, czynnie w tym działając, za co często był wyróżniany dyplomami, głównie za działalność edukacyjną wśród młodzieży i dorosłych, na niwie ochrony środowiska. Pełnił funkcje przewodniczącego kilku różnych komisji Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Olsztynie. Pracował również na rzecz młodzieży jako instruktor ZHP w stopniu harcmistrza. Działał i nadal działa na potrzeby rozwoju regionu, np. w Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody, był członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej. Aktualnie ma bezpośredni wpływ na kształtowanie postaw młodzieży szkolnej i ich wychowawców po przez uczestnictwo w:

a)      Kapitule Certyfikatu „Szkoła Przyjazna Środowisku” powołanej  przez Olsztyńskiego Kuratora Oświaty,

b)    Radzie Programowej Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

c)    Radzie Naukowo-Społecznej „Leśnego Kompleksu Promocyjnego  Lasy Mazurskie”. 

 
   

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW