FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Projekty

Elektrownie wiatrowe a ochrona przyrody na obszarze ZPP

 

W ramach projektu, wydaliśmy publikację ,,ZASADY LOKALIZACJI ELEKTROWNI WIATROWYCH NA OBSZARZE ZIELONYCH PŁUC POLSKI''.

Zapraszamy do lektury ...


 

W dniach 9 - 10 grudnia 2010 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej, w malowniczo położonej miejscowości Górzno, odbyła się Konferencja poświęcona funkcjonowaniu elektrowni wiatrowych na obszarze Zielonych Płuc Polski.

W Konferencji ,,Warunki funkcjonowania farm wiatrowych na obszarze Zielonych Płuc Polski z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych, ekonomicznych oraz ochrony krajobrazu kulturowego'' wzięli udział przedstawiciele samorządów, służb ochrony przyrody, firm zajmujących się energetyką wiatrową oraz organizacje pozarządowe i przyrodnicy, a także przedstawiciele Rady Naukowej Porozumienia ZPP z obszaru funkcjonalnego Zielonych Płuc Polski.

Tematyka objęła różne aspekty istnienia na obszarze ZPP siłowni wiatrowych i dlatego wzbudziła duży oddzwięk wśród uczestników oraz zaproszonych prelegentów, co skutkowało burzliwymi dyskusjami.

Podczas drugiego dnia konferencji uczestnicy mieli możliwość obejrzeć pracującą 17-to wiatrakową farmę. Zwiedzili również GPZ oraz wnętrze pracującej siłowni wiatrowej w Dobrzyniu nad Wisłą, której właścicielem jest firma Windpark Dobrzyń 2008.

  

  

  

  

Prelegentom dziekujemy za ciekawe i pouczające wystąpenia, uczestnikom za udział w konferencji, a poniżej na prośbę zainteresowanych prezentujemy wystąpnienia wg programu:

  

1. Polityka państwa w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych - Małgorzara Wiącek - Ministerstwo Środowiska

2. Rozwój energetyki wiatrowej a problemy zachowania ładu przestrzennego oraz wartości przyrodniczych i kulturowych w województwie kujawsko - pomorskim Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego 

- Mariusz Leszczyński - Kujawsko - Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego we Włocławku

3. Aspekty prawne i społeczne funkcjonowania farm wiatrowych w Polsce i Unii Europejskiej - w imieniu Rady Naukowej Porozumienia ZPP

- ks Antonii Skowroński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Wojciech Wojtal (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

4. Zagadnienia ochrony ptaków w kontekście funkcjonowania farm wiatrowych - Przemysław Chylarecki - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

5. Wykorzystanie energii wiatru na terenie obszaru funkcjonalnego Zielonych Płuc Polski - Krzysztof Wolfram - Fundacja Zielone Płuca Polski

6. Projekt ,,Zielone lekcje'' - edukacja ekoenergetyczna dzieci - Marta Cygan - Warmińsko - Mazurska Agencja Energetyczna

7. Farmy wiatrowe zlokalizowane w pobliżu obszarów parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w opinii służb ochrony przyrody

- Marian Tomoń -Brodnicki Park Krajobrazowy

- Teresa Świerubska - Suwalski Park Krajobrazowy

- Andrzej Drozdowski - Gostynińsko - Włocławski Park Krajobrazowy

  

8. Praktyczne aspekty funkcjonowania farm witrowych - lokalizacja, dylematy - Tomasz Koprowiak - Miasto Kisielice

 

Konferencję sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW