FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Projekty

Murawy w Haćkach

PRZYWRÓCENIE WŁASCIWEGO STANU EKOSYSTEMÓW OBSZARU NATURA 2000 "MURAWY W HAĆKACH"

Przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 "Murawy w Haćkach" są kwieciste murawy kserotermiczne oraz świeże łąki użytkowane ekstensywnie. Projekt zakłada przywrócenie właściwego stany ekosystemów obszaru Natura 2000 "Murawy w Haćkach" poprzez przeprowadzenie różnych działań ochronnych na całym obiekcie. Obiekt "Murawy w Haćkach jest jednym z nielicznych w Polsce obszarów łączących w sobie wybitne wartości przyrodnicze- murawy kserotermiczne, geologiczne - w pełni wykształcone formy postglacjalne oraz kulturowe - grodzisko wczesnosłowiańskie z IV w.n.e. Mimo niewielkiej powierzchni ostoja "Murawy w Haćkach" odgrywa kluczową rolę w ochronie muraw kserotermicznych w północno-wschodniej Polsce, a dodatkowo jako cenny przyrodniczo obszar Natura 2000, posiada opracowany po raz pierwszy w Polsce - Plan Zadań Ochronnych (PZO). W związku z
koniecznością opracowania kompleksowych działań ochronnych na podstawie PZO, projekt jest swoistym elementem wdrażającym założenia planu zadań. Podejmuje on próbę wykonania skutecznie działań uznanych za konieczne z punktu widzenia ochrony cennych przyrodniczo muraw kserotermicznych wraz z ochroną pozostałych siedlisk, tworzących kompleks zwany „Murawami w Haćkach”.

W zawiązku z koniecznością wprowadzenia czynnych działań ochronnych na tym obszarze, w projekcie założono następujące działania:
1. Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji przyrodniczej, uwzględniającej nie tylko specyfikę siedlisk chronionych, ale także inwentaryzację faunistyczną (ssaki, ptaki, owady), geologiczną, hydrologiczną oraz uzupełniającą florystyczną.
Działanie to podyktowane jest brakiem pełnych danych w innych opracowaniach, ale także faktem, iż obszar charakteryzujący się tak zmiennymi warunkami siedliskowymi może zawierać znacznie większe, dotychczas nierozpoznane bogactwo przyrodnicze.
2. Prowadzenie czynnej ochrony muraw kserotermicznych i łąk świeżych (zgodnie z PZO) poprzez:
a) trwałe zabezpieczenie zespołu wypukłych form terenu kemów i stoków kemowych, w tym: przeprowadzenie odkrzaczania, wypasu kwaterowego owiec (wraz z zakupem owiec na potrzeby projektu), wykaszanie (ręczne i maszynowe) i usuwanie biomasy
b) przeprowadzenie cyklu działań związanych ze zmianą form działania miejscowych rolników i wprowadzenia ekstensywnego gospodarowania gruntami w granicach obszaru „Murawy w Haćkach”, m.in. poprzez przeprowadzenie spotkania informacyjnego z właścicielami gruntów oraz ogłoszenie konkursu na „Dobre praktyki gospodarskie na obszarze Natura 2000 „Murawy w Haćkach”,
c) likwidację 2 dzikich wysypisk i rekultywacja zdegradowanych obszarów
3. Zorganizowanie: konferencji informacyjnej, wykonanie 4 tablic informacyjnych, wydanie poradników dla rolników oraz ulotek informacyjnych wraz z kompletem gadżetów.
4. Objęcie całości projektu monitoringiem przyrodniczym rejestrujacym skuteczność prowadzonych działań ochronnych. Monitoring prowadzić będzie 3 osobowa Rada Naukowa, która na zakończenie projektu opracuje i wyda raport.

OGŁOSZENIA

REALIZOWANE ZADANIA

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW