FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Znak Promocyjny ZPP

Zasady przyznawania

W 1996 roku Porozumienie Zielone Płuca Polski rozpoczęło promocję produktów, usług oraz inicjatyw wychodzących naprzeciw głównym założeniom ZPP. W tym celu powołana została do życia Kapituła Znaku Promocyjnego, która przyznaje to prestiżowe wyróżnienie. O jego nadanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, instytucje i osoby prawne, które swoją działalność prowadzą na terenie Zielonych Płuc Polski w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Posiadanie Znaku Promocyjnego wyróżnia jednostki spośród konkurentów działających na terenie północno-wschodniej Polski. Jest to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku Znaku Promocyjnego jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o środowisko naturalne regionu.
Formuła wypracowana przez Kapitułę Znaku Promocyjnego jest unikalną metodą efektywnie wspomagającą działania prowadzone przez odznaczone jednostki w zakresie marketingu i public relations.
Porozumienie Zielone Płuca Polski w ciągu trzynastu lat odznaczyło Znakiem Promocyjnym ponad 120 przedsiębiorstw, inwestycji i osób prawnych oraz samorządów.

Zasady przyznawania
Znaku Promocyjnego Zielone Płuca Polski

1. O prawo do posługiwania się Zankiem Promocyjnym Zielone Płuca Polski mogą ubiegać się podmioty gospodarcze, samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe oraz osoby fizyczne działające na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski północno-wschodniej, stanowiącej obszar ZIELONYCH PŁUC POLSKI.
2. Znak Promocyjny ZPP przyznawany jest:
- towarom,
- usługom,
- produktom i materiałom promocyjnym,
- inicjatywom społecznym i gospodarczym,
- osiągnięciom samorządowym,
na mocy uchwały Kapituły Znaku promocyjnego ZPP.
3. Znak Promocyjny ZPP przyznawany jest na okres 3 lat. 
4. Instytucja ubiegająca się o nabycie prawa do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Zielone Płuca Polski powinna wyrazić wolę w formie pisemnego wniosku złożonego do Fundacji Zielone Płuca Polski. We wniosku o nadanie Znaku, oprócz wskazania produktów na których będzie umieszczany Znak Promocyjny Zielone Płuca Polski , należy uwzględnić informacje:
- są bezpieczne dla ludzi i środowiska (nie zawierają łatwo uwalniających się substancji uznanych za szkodliwe dla zdrowia i życia ludzi lub funkcjonowania ekosystemów)
- spełniają wymogi jakościowe i normy bezpieczeństwa dla danej grupy wyrobów,
- podlegają stałej kontroli (zewnętrznej i wewętrznej) w zakresie jakości i przestrzegania procedur wytwarzania,
- są nowoczesne i poszukiwane na rynku,
- są wytwarzane na obszarze ZPP,
- służą rozwojowi i promocji obszaru ZPP. 
5. Decyzje Kapituły w sprawie przyznania Znaku Promocyjnego ZPP podejmowane są po analizie przedłożonych kapitule informacji wnioskodawcy oraz opinii wydanych przez właściwy Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
6. Producent lub usługodawca zgłaszający wniosek do rozpatrzenia przez Kapitułę powinien:
  • prowadzić działalność zgodnie z wymogami ochrony środowiska,
  • mieć uregulowany stan formalno - prawny z tytułu korzystania ze środowiska, opłacone na bieżąco ewentualne opłaty i kary
  • stosować technologie, nie oddziaływujące negatywnie na środowisko,
  • mieć uregulowane wszelkie zobowiązania finansowe wobec budżetem Państwa oraz wynikające z gospodarczego korzystania ze środowiska.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA ZNAKU

1. Promocja towarów i usług na obszarze regionu, kraju i rynku zagranicznym, głównie Unii Europejskiej.
2. Wzrost sprzedaży produktu, głównie na terenach Polski środkowej, południowej
i zachodniej.
3. Zwiększenie szans na korzystanie z funduszy celowych ochrony środowiska.
4. Rabat do 5% na targach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Warmii
i Mazur.
5. Specjalne promocyjne warunki na targach Zielone Płuca Polski.
6. Reklama towarów i usług w mediach publicznych regionu i kraju.
7. Prestiż firmy w oczach konsumentów i opinii publicznej.

OPŁATY:

1. Użytkowanie Znaku Promocyjnego ZPP jest odpłatne. Opłata składa się z dwóch części: a) opłaty jednorazowej, b) stałej opłaty półrocznej.
2. Opłata jednorazowa jest indywidualnie ustalana z wnioskodawcą, nie może być jednak niższa niż 2500 PLN + VAT i .uiszczana jest przez użytkownika raz na trzy lata, w ciągu 15 dni od podpisania umowy przyznającej prawo użytkowania Znaku.
3. Opłata jednorazowa może być w szczególnych przypadkach za zgodą Kapituły rozłożona na raty.
4. Stała opłata półroczna jest indywidualnie ustalana z wnioskodawcą.
5. Opłata dla samorządów określona jest na trzy lata, może być rozłożona na dowolną ilość rat i wynosi w zależności od liczby ludności odpowiednio:
do 10 tys.  mieszkańców                             - 2500 PLN +VAT
od 10 tys. - 30 tys. mieszkańców                 - 3500 PLN +VAT
od 30 tys. - 50 tys.  mieszkańców                - 5000 PLN +VAT
od 50 tys. - 100 tys.  mieszkańców              - 7500 PLN + VAT
powyżej 100 tys. mieszkańców                    - 10000 PLN + VAT 
.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZNAKU PROMOCYJNEGO ZIELONE PŁUCA POLSKI
do pobrania >>

 
Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW