FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Projekty

Młodzieżowa Kampania Ekologicznego Stylu Życia

Cel programu, temat i cel kampanii

Perspektywicznym celem programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego świadomego zasad zrównoważonego rozwoju i według nich żyjącego. Cel ten jest realizowany poprzez wspieranie społeczności lokalnych w budowaniu programów zrównoważonego rozwoju - od wizji do działań ekologicznych mieszkańców, przede wszystkim dzieci i młodzieży szkolnej. Narzędziem osiągania przedstawionych celów jest kampania ekologicznego stylu życia „Razem chronimy Ziemię” Kampania ma przyczynić się do podniesienia jakości życia: zmniejszenia zanieczyszczeń wody i gleby, oddziaływujących na zdrowie mieszkańców i systemów ekologicznych, podniesienie czystości powietrza, wzrost spójności społecznej.
Bezpośrednim celem kampanii jest upowszechnienie praktyki ekologicznego stylu życia, podnoszenie świadomości konsumenckiej oraz efektywne korzystanie w życiu codziennym z zasobów środowiska: wody, energii, środków transportu i żywności, wprowadzenie i wzmocnienie nawyków segregacji i minimalizacji odpadów w gospodarstwach domowych, szkołach, przedszkolach i społecznościach lokalnych. Na poziomie systemowym chodzi o zmianę modeli myślenia, wzrost umiejętności tworzenia zrównoważonej przyszłości, skupianie się na umiejętności do działania jednostek, szkół i społeczności lokalnych.
W roku 2006-2007 Fundacja GAP planuje wprowadzić nowy kierunek realizacji celów edukacyjnych poprzez włączenie w cały proces dydaktyczny możliwości technologii informacyjnych. Szczególnie ważne wydaje się upowszechnienie tego narzędzia wśród nauczycieli i szersze wykorzystanie go wśród uczniów, ale także dotarcie do szerszej grupy odbiorców, osób dorosłych i studentów. Planujemy połączyć dotychczasowe dążenia w upowszechnianiu ekologicznego styl życia z nowoczesnymi i atrakcyjnymi formami przekazu. Oferta Fundacji poszerzy się o aktywną stronę internetową, pełniącą funkcje platformy edukacyjnej, oraz szkolenia i materiały dydaktyczne dla nauczycieli, upowszechniające stosowanie Internetu w edukacji ekologicznej.
Od 2006 roku Fundacja Zielone Płuca Polski przyłączyła się do Programu ekozespołów - została ośrodkiem koordynacyjnym.

Odbiorca, uczestnik programu / kampanii

Odbiorcą programu są dzieci i młodzież szkolna wszystkich etapów kształcenia: od przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej do szkół ponadgimnazjalnych.
Młodzież będzie przeprowadzać wskazane czynności w domach, angażując przy tym pozostałych członków rodziny. Dzięki osobistemu zaangażowaniu dzieci i młodzież będą wpływać na postawy i zwyczaje osób dorosłych - swoich rodziców i innych mieszkańców gminy.
Za realizację projektu będą odpowiedzialni przeszkoleni nauczyciele - instruktorzy szkolnych zespołów działań ekologicznych.

Fundacja koordynuje program ekozespołów w następujących szkołach:
- Szkole Podstawowej w Wasilkowie,
- Szkole Podstawowej Filialnej w Dąbrówkach,
- Szkole Podstawowej w Jurowcach,
- Szkole Podstawowej Filialnej w Sochoniach,
- Zespole Szkół Szkolno - Przedszkolnych w Zabłudowie,
- Szkole Podstawowej w Dobrzyniówce,
- Gimnazjum w Zabłudowie,
- Gimnazjum w Wasilkowie,
- Gimnazjum w Gródku

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

- Działanie 1 - Spotkania z uczniami

- Działanie 2 - Warsztaty dla nauczycieli

- Dzialanie 3 - Reporterzy ekozespołow (gminazja)

- Działanie 4 - Program ekozespołów - (przedszkola i szkoły podstawowe)

Warsztaty 17 - 18.10.2006

 

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW