FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Projekty

Polska północno-wschodnia - Polską ekologiczną

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej wybranych grup docelowych poprzez aktywną edukację ekologiczną, prezentację tzw. dobrych praktyk oraz współpracę władz rządowych, samorządowych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw w dziedzinie szeroko pojętej ochrony środowiska i dostosowania polskiego prawodawstwa w tym zakresie do wymogów Unii Europejskiej. Cel ten ma się przyczynić do rozwoju zrównoważonego Polski północno - wschodniej.

Cel został zrealizowany poprzez następujące działania:

 1. Panel dyskusyjny pt. "NATURA 2000 w północno - wschodniej Polsce"
 2. „Zielone Zakupy - warsztaty w szkołach"
 3. Sesja z udziałem Dziennikarzy z Klubu EKOS.
 4. Forum samorządowe nt. odnawialnych źródeł energii"
 5. „Obszary chronione  woj. podlaskiego - konferencja dla nauczycieli przyrody"

DZIAŁANIE 1: Panel dyskusyjny pt. "NATURA 2000 w północno - wschodniej Polsce" (16.03.2006, Rozogi)

Panel miał na celu zapoznanie uczestników z perspektywami ochrony przyrody na obszarze funkcjonalnym Zielone Płuca Polski ze szczególnym uwzględnieniem docelowego kształtu Europejskiej Sieci  Ekologicznej Natura 2000, prezentacje Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 na obszarze Zielone Płuca Polski

W panelu wzięło udział 35 osób, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, organizacji pozarządowych, parków krajobrazowych i narodowych, konserwatorów przyrody, dyrektorów wydziałów ochrony środowiska, Lasów Państwowych i prasy.

Największym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Pani Anny Liro z Ministerstwa Środowiska. Panel zakończył się dyskusją uczestników.

DZIAŁANIE 2: „Zielone Zakupy - warsztaty w szkołach" (luty - czerwiec 2006) 

Celem warsztatów w szkołach było zapoznanie dzieci i młodzieży z problematyką gospodarki odpadami czyli, jak robić zakupy, aby powstawało jak najmniej odpadów? co to jest recykling? Jakie opakowania podlegają recyklingowi? co mówią znaki umieszczone na opakowaniach? czemu segregacja śmieci jest tak ważna dla otaczającego nas środowiska? pokazanie jak dużo zależy od naszych decyzji związanych z codziennym życiem, od zakupów, wyrzucanymi śmieciami, korzystaniem z przyrody.

W warsztatach wzięło udział 1749 uczniów w 76 spotkaniach z 18 szkół. Warsztaty prowadzone były przy użyciu prezentacji multimedialnej. Cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli i dzieci.

DZIAŁANIE 3: Sesja z udziałem Dziennikarzy z Klubu EKOS(21 - 23 czerwiec 2006)

Sesja z udziałem dziennikarzy z Klubu EKOS odbyła się w zachodniej części Zielonych Płuc Polski.

 • Pierwszym punktem programu była wizyta w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego i spotkanie z Panem Marszałkiem Waldemarem Achramowiczem oraz Edwardem Reszkowskim Dyrektorem Departamentu Ochrony Środowiska. Pan Dyrektor Reszkowski scharakteryzował województwo pod względem przyrodniczym, ze szczególnym uwzględnieniem Sieci NATURA 2000 oraz rezerwatu przyrody Rzeka Drwęcy. Zaprezentował również obszary, o które powinien być powiększony teren Zielonych Płuc Polski kolejnym punktem Sesji była wizyta w Brodnicy i spotkanie z Panem Wacławem Perlickim - burmistrzem. 
 • Dzień drugi (22.06.06) rozpoczął się od wizyty w Welskim Parku Krajobrazowym, gdzie przywitał gości Krzysztof Główczyński.
 • Dziennikarze obejrzeli również Kanał Ostródzko - Elbląski - główną atrakcję turystyczną regionu Pan Cezary Wawrzecki - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Miasta
 • Z Ostródy uczestnicy sesji przejechali autokarem do miejsca noclegu - gospodarstwa Pani Marii Jolanty Platte.
 • Trzeci dzień sesji rozpoczyna się konferencją prasową w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, na którą została zaproszona również lokalna prasa.
 • Po spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego uczestnicy Sesji pojechali do Gospodarstwa Agroturystycznego Pani Jolanty i Andrzeja Kłoczewskich

DZIAŁANIE 4: „Forum samorządowe nt. odnawialnych źródeł energii" (27.04.2006, Olsztyn) 

Na forum zostali zaproszeni przedstawiciele związków gmin i powiatów z całej północno - wschodniej Polski. Uczestnicy Forum poznali:

 • unijne i krajowe uwarunkowania prawne dotyczące energetyki,
 • rodzaje odnawialnych źródeł energii i ich charakterystykę,
 • przykłady zastosowania odnawialnych źródeł energii w Polsce, jak również możliwości rozwijania poszczególnych rodzajów OZE na terenie północno-wschodniej Polski,  
 • metody uprawy roślin energetycznych.

Dużym zainteresowaniem cieszył się blok pt. „Możliwości finansowania przedsięwzięć z dziedziny ochrony środowiska i energetyki" oraz propozycje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Banku Ochrony Środowiska oraz EkoFunduszu  w zakresie dofinansowania, kredytowania inwestycji.

DZIAŁANIE 5: „Obszary chronione  woj. Podlaskiego - konferencja dla nauczycieli przyrody" (30.05.2006) 

Konferencja miała za zadanie podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli przyrody na temat:

 • obszarów chronionych w woj. Podlaskim, a w szczególności nowej formy ochrony jaką jest NATURA 2000.
 • formach edukacji ekologicznej w Biebrzańskim Parku Narodowym, Białowieskim Parku Narodowym, Narwiańskim Paku Narodowym, Wigierskim Parku Narodowym, Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej, Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Górnej Narwi, Suwalskim Parku Krajobrazowym.
 • charakterystyki obszarów chronionych woj. podlaskiego

Konferencja była skierowana do nauczycieli przyrody z szkół podstawowych i gimnazjów z woj. podlaskiego.

 

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW  

 

Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa  w ramach programu PHARE PL.2003/004-379.01.01.03
Fundacji
Zielone Płuca Polski

 

 

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW