FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Projekty

Warsztaty w Wigrach 27-29.06.07

 

Fundacja Zielone Płuca Polski w dniach 27-29 czerwca 2007 r. w Domu Pracy Twórczej w Wigrach zorganizowała Międzynarodowe Warsztaty  ,,ZIELONE PŁUCA EUROPY”.
Warsztaty zrealizowane zostały w ramach projektu ,,Założenia Koncepcji – Zielone Płuca Europy” z Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
Partnerami przy organizacji warsztatów byli: Centrum Wsparcia Informacyjnego Inicjatyw Społecznych ,,Trzeci sektor” z Grodna (sektar.cjb.net), Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne ,,Pochodnia” z Grodna oraz Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych z Białegostoku.   
             
Na potrzeby warsztatów Fundacja Zielone Płuca Polski przygotowała mapę walorów przyrodniczych i kulturowych wybranego obszaru Zielone Płuca Europy (z polskiej strony: Zielone Płuca Polski oraz północna część Lubelszczyzny, z ukraińskiej: Obwód Żytomierski, Wołyński i Rówieński i z białoruskiej: całość obszaru państwa  z wyłączeniem najbardziej skażonych terenów).     
Łącznie w spotkaniu wzięło udział 70 osób zainteresowanych Koncepcją Zielone Płuca Europy.                
Wśród uczestników znaleźli się naukowcy z uniwersytetów (m.in. prof. dr hab. Bazyli Poskrobko z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, dr Irena Kotowicz-Borowy, dr Zbigniew Ptasiewicz z Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, dr Marek Balcerak z Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, Jolanta Kamieniecka z Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Krzysztof Wojciechowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Ks. Jacek W. Czartoszewski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. Dmitrij Karev z Uniwersytetu J. Kupały w Grodnie, Mikoła Taranda z Uniwersytetu Rolniczego z Grodna, dr Jurij Zinko z Uniwersytetu Lwowskiego oraz dr Ludmyła Bułhakowa z Instytutu Narodoznawstwa NAN Ukrainy). Swoją obecnością zaszczycili również przedstawiciele organizacji pozarządowych (m.in. NGO ,,Trzeci sektor” z Grodna, Stowarzyszenie ,,Pochodnia” z Grodna, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych z Białegostoku) oraz dziennikarze, przedstawiciele Wigierskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego – Dyrektor Teresa Świerubska.                
Obrady rozpoczęły się 27.06.2007 roku od wystąpienia Pana Krzysztofa Wolframa, który zaprezentował wszystkim uczestnikom założenia organizacyjne, metodologiczne i programowe Warsztatów oraz przybliżył główne cele Projektu. Nadrzędnym celem koncepcji ZIELONYCH PŁUC EUROPY jest wspólna ekopolityka dla wzmocnienia ochrony zasobów przyrody przed degradacją, niewłaściwym użytkowaniem, jak również zachowania różnorodności biologicznej Europy. Przedstawione zostały również kierunki dalszych prac nad Koncepcją Zielonych Płuc Europy. Pomimo upływu 15 lat od pierwszych prac na temat ZPE nie udało się stworzyć formalnych ram dla wdrażania realizacji i rozwijania tej koncepcji. Inicjatywa ta obecnie kontynuowana jest przez środowiska i instytucje naukowe oraz organizacje pozarządowe części państw, członków Deklaracji Wigierskiej. Ten fakt skłonił Fundację Zielone Płuca Polski do podjęcia wysiłku na rzecz  pogłębiania i rozwijania tej koncepcji. Pierwszym krokiem było zorganizowanie Seminarium w Supraślu 30-31 marca 2007 roku.                
 Następnie dr Agata Lulewicz  wykładowca z Politechniki Białostockiej, która jest konsultantem w projekcie, zrelacjonowała przebieg prac poświęconych realizacji koncepcji ZPE w latach 1992-2007.               
Pierwszego dnia uczestnicy odwiedzili również Ośrodek Pogranicze – sztuk, kultur, narodów w Sejnach. Dyrektor Krzysztof Czyżewski zaprezentował historię Ośrodka Pogranicze, prowadzone działania i  realizowane programy, które przyczyniają się do propagowania oraz  rozwijania poczucia tolerancji i tożsamości kulturowej na projektowanym obszarze Zielone Płuca Europy.  
       
        
Drugiego dnia program spotkania rozpoczął się od wykładów poświęconych prezentacji listy mateczników. Dr Irena Kotowicz-Borowy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przedstawiła walory kulturowe polskiej strony obszaru ZPE. Z powodu nieobecności dr Grzegorza Rąkowskiego, który stworzył bazę danych walorów przyrodniczych i kulturowych do mapy, zasoby przyrodnicze zostały zaprezentowane przez Krzysztofa Wolframa.                 
Walory kulturowe ukraińskiej części obszaru Zielone Płuca Europy przedstawiła dr Ludmyła Bułhakowa z Instytutu Narodoznawstwa NAN Ukrainy w wykładzie pt: ,,Historyczno-kulturowy krajobraz Polesia Zachodniego” i dr Jurij Zinko z Uniwersytetu im. I. Franko we Lwowie, który wygłosił referat ,,Środowisko przyrodnicze Polesia Ukraińskiego jako płaszczyzna współpracy transgranicznej”.               
Prezentacji walorów białoruskiej części ZPE dokonali: Yury Kaczuk z Wydawnictwa Bez w wykładzie pt. ,,Pomniki przyrodnicze Białorusi” oraz Aleksiej Kolomijcew z Uniwersytetu im. Janka Kupały w Grodnie.
Po prezentacji najcenniejszych walorów przyrody i kultury każdego z państw z obszaru ZPE odbyły się właściwe warsztaty. Przewodniczącymi grup warsztatowych byli: Zdzisław Szkiruć z Wigierskiego Parku Narodowego, Jolanta Kamienicka z Instytutu na rzecz Ekorozwoju, prof. dr hab. Bazyli Poskrobko z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku i dr Zbigniew Stasiewicz z Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.
Uczestnicy warsztatów zastali również zaproszeni do Wigierskiego Parku Narodowego, gdzie z bliska mogli przyjrzeć się przyrodzie, walorom kulturowym i działalności parku.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu państwa

 Euroregion Niemen_logo UE_logoEuroregion Niemen_logo

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW